На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У наступних світових війнах буде розвертатися боротьба за інтелектуальну власність, а не за нафту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
 • 1. Що необхідно для набуття статусу автора твору?
  Ігор. Хмельницький.

  Зазначені питання визначені ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права».За нормами цієї статті авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, іншими словами з моменту появи на світ твору виникає авторське право, яке, до речі, не потребує будь-якого оформлення, реєстрації тощо. За відсутності доказів іншого, автором твору визнається фізична особа прізвище (псевдонім) якої проставлено на оригіналі твору або його примірнику. Це визначено Законом як презумпція авторства.
  Пунктом 3 зазначеної статті визначено, що для сповіщення про свої права автор може самостійно, без будь-якого дозволу проставити знак охорони авторського права на оригіналі або примірнику твору. Цей знак складається з латинської літери С, обведеної колом, позначення імені особи, яка має авторське право і року першої публікації твору.
  Зазначимо, що відсутність цього знаку зовсім не означає про відсутність авторських прав у особи, яка означена як автор.

 • 2. Що лежить в основі взаємовідносин автора і користувача, автора і суспільства?

  Загальновідомо, що творчість, діяльність авторів, в якій би сфері суспільного життя вони не виступали (література, мистецтво, винахідництво, наука тощо), є основою росту інтелектуального потенціалу країни і, в цілому, суспільства.
  Автор передає суспільству свої розробки, твори, винаходи і інше, а суспільство повинно оцінювати творчий доробок автора і адекватно його винагороджувати. Зазначена формула: автор-суспільству, суспільство-автору знайшла своє відображення в чисельних міжнародних правових документах, починаючи з Всесвітньої декларації прав людини від 10.12.1948 року (ст.27) і закінчуючи законодавчими актами держав міжнародного співтовариства.
  З міжнародного досвіду відомо, що країни, де автори достатньо поціновуються, де інтелектуальний потенціал нарощується і ефективно використовується, де цей потенціал є основою інноваційного розвитку економіки, становлять групу найбільш розвинених в Європі і в усьому світі.
  Не заглиблюючись в цю проблему, зазначимо, що відповідно до міжнародних угод, Конституції України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» (нова редакція від 11.07. 2001 року № 2627-ІІІ) інших законодавчих актів, автор має право отримувати за використання своїх творів певну винагороду, а користувач повинен сплачувати цю винагороду.
  Відносини автора, володільця авторських прав і користувача регулюються договором між ними.

 • 3. Які відомі основні механізми збору і виплати авторської винагороди?
  м.Хмельницький.

  Зазначимо, що автор володіє особистими немайновими і виключними майновими правами на створений ним твір (статті 14, 15 Закону). Здійснюючи свою правомочність на твір, автор може передати свої майнові права іншій особі на використання твору в обсязі визначеному договором (ліцензією). Для реалізації своїх виключних прав йому не потрібні будь-які дозволи, чи ліцензії інших осіб, автор може сам надавати ліцензії.
  Згаданий договір повинен включати також обов’язок іншої сторони на виплату визначеної в строках і в обсязі авторської винагороди.
  Таким чином, для деяких видів творів, автор може самостійно контролювати їх використання, укладати договір на передачу на них майнових прав, отримуючи при цьому авторську винагороду.
  Зрозуміло, що автор може також доручити контроль за використанням творів, збір авторської винагороди фізичній чи юридичній особі, сплачуючи за надані послуги певний відсоток від суми зібраної винагороди або фіксовану, визначену договором суму.
  Авторські права на публічні твори, збір авторської винагороди за використання таких творів не можуть бути забезпечені безпосередньо автором. Окремий правоволодар не може на індивідуальній основі прослідкувати використання твору, здійснити переговори і укласти угоди на його використання, зібрати винагороду. Причиною цього є те, що використання публічних творів характеризується масовістю, широкою географією.
  Збір, розподіл, виплата авторської винагороди для таких творів здійснюється в Україні і в усьому світі організаціями колективного управління авторськими правами. Питання колективного управління майновими правами суб’єктів авторських прав в Україні регулюється Законом (ст.45 — 49 розділу 4).
  Історія створення і розвитку організацій колективного управління авторськими правами налічує сотні років і сьогодні міжнародне співтовариство визнало такі організації найбільш прийнятними для управління авторськими правами (коротка інформація щодо створення і розвитку організацій колективного управління авторськими правами викладена на цьому сайті в статті «Сторінка історії»).

 • 4. Як здійснюється передача майнових авторських прав іншій фізичній чи юридичній особі?
  м.Хмельницький.

  Зазначене питання в тій чи іншій формі дуже часто зустрічається в запитах авторів та інших суб’єктів авторського права. Некоректне вирішення цього питання в багатьох випадках є підставою для виникнення конфліктних ситуацій і судових справ.
  Відповідно до п.1 ст. 31, Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначено, що «Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.»

 • 5. Прошу ответить на вопрос, связанный с регистрацией организации коллективного управления авторскими и смежными правами. Куда обратиться за такой регистрацией. В УААСП или в Департамент интеллектуальной собственности?
  Лариса. Донецк.

  Державна реєстрацІя органІзацІї здІйснюється в установленому порядку, принятому для юридичних осІб. ОблІк ОКУ здІйснюється ДДІВ (див. додаток). УААСП є одною з 5-ти ОКУ, що є на облІку в ДДІВ. Учет (не регистрацию) ОКУ однозначно осуществляет ГДИС. Ему и необходимо направлять документи: на Львовскую, 8.
  Порядок подачи заявления: «...5. ОрганІзацІя колективного управлІння для взяття її на облІк подає до ДДІВ заяву встановленого зразка (додаток 2). До заяви додаються: а) копії установчих документІв; б) довІдка з банку про вІдкриття рахунку; в) копІя довІдки про включення до Єдиного державного реєстру пІдприємств І органІзацІй України; г) вІдомостІ про осІб, уповноважених представляти організацію (додаток 3); ґ) копІю довІдки Державної податкової адмІнІстрацІї України про внесення до Реєстру неприбуткових органІзацІй та установ. Документи, зазначенІ в пІдпунктах «а», «в», «ґ», мають бути засвІдченІ в установленому законодавством порядку...» и т.д.
  Регламент рассмотрения заявления: «...6. Заява про взяття на облІк органІзацІї колективного управлІння розглядається ДДІВ протягом 10-ти робочих днІв з дня подання всІх необхІдних документІв. ДДІВ опрацьовує документи та приймає рІшення про взяття на облІк органІзацІї колективного управлІння або про вІдмову в узяттІ її на облІк...» и т.д.
  На мой взгляд «Порядок облІку...» отвечает на Ваши вопросы.
  Обратитесь к начальнику управления авторских и смежных прав ДАВИДЕНКО Тамаре Николаевной 212-50-89. Очень приятная женщина, хороший специалист.


  6. Здравствуйте, как нам можно получить комментарий специалиста по поводу Закона 850-IV, (закрепивший и согласовавший с п. 2 ст. 42 Закона «Об авторском праве и смежных правах» обязанность уплачивать вознаграждение за воспроизведение исключительно в личных целях или для круга семьи, в домашних условиях и без разрешения автора (исполнителей, производителей) зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземплярах произведений и исполнений, а также аудиовизуальных произведений и их экземпляров.)
  Наталья. Донецк

  По питанню виплати винагороди власникам авторських прав за відтворення «у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім’ї» творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, акцент необхідно ставити не на ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» №850-IV, що набрав чинності з 25.06.2003, адже він вносить, на мою думку, не суттєві зміни саме в 25 статтю («Вільне відтворення творів у особистих цілях») ЗУ «Про авторське право і суміжні права».

  Те що за відтворення*, навіть на своїй кухні, творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах і на які існують авторські та суміжні права, необхідно було платити винагороду власникам цих прав з 5.09.2001, коли набрав чинність ЗУ «Про авторське право і суміжні права» в новій редакції. Просто пока відсутній механізм і порядок зборів цих виплат.

  Кабінет Міністрів два місяця тому створив необхідну передумову для здійснення таких відрахувань — затвердив своєю постановою («Про розмір відрахувань виробниками й імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (чи) відеограмах» від 27.06.2003 N 992) їхній розмір.

  Міністерство освіти і науки України місяць тому своїм наказом від 25.07.2003 №503 затвердило Порядок визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах.

  Залишилося Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України визначитися з конкретними уповноваженими організаціями і, на підставі заяв, занести їх до реєстру уповноважених організацій з видачею свідоцтва і порядком проведення відрахувань і розподіленням цих немалих сум.

  * Відтворення — виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер (ЗУ «Про авторське право і суміжні права»).


  7. Підприємство, яке має кафе здійснює виконання мучиних творів за допомогою примірників фонограм, відеограм, прослуховування демонстрацію творів (теле-, радіопередач) за допомогою радіоприймача, телевізора. Чи повинно підприємство укласти договір с автором (виконавцем фонограм, організацією колективного управління)? Якщо так, у якому розмірі підприємство повинно виплачувати винагороду і кому?
  Дніпропетровськ. Андрій

  Рекомендую Вам прочитати дві статті на цю тему (додаються). Розміри винагороди авторам визначаються у авторських договорах відповідно до постанов КМУ:
  1) Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати, №71, 18.01.2003. http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/show.cgi?nreg=71-2003-%EF&print=1
  2) Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав, №72, 18.01.2003. http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/show.cgi?nreg=72-2003-%EF&print=1

   

  8. Мною разработана методика по оплате коммунальных услуг. Как оформить права на разработанную методику?
  Суми. Олександр

  Якщо Ваша методика реалізується через конкретну комп’ютерну програму, або фактично є базою даних, то на ці твори можна зареєструвати авторські права. Якщо ж Ваш твір ні перше і ні друге, попробуйте викласти вказану методику у вигляді статті, яка теж попадає під категорію творів, що захищаються авторським правом відповідно до ЗУ « Про авторське право і суміжні права».
  Заявка на реєстрацію авторського права авторів на твір повинна містити:
  ­ заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_reestr_AP.doc);
  ­ примірник твору;
  ­ документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
  ­ документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права (http://patent.km.ua/ukr/pages/i23).
  Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 34, Київ, 01030, ДП УААСП, тел.: 234 55 32


  9. В настоящее время мне предложили разрабатываю обучающие игры. Я придумала сценарий (алгоритм) игры, основные игровые элементы, требования к оформлению, по заданной теме. Сейчас мои разработки передали дизайнеру для подготовки макета для печати. Однако, заказчики отказываются указывать меня в списке авторов (тех, кто задал тему и вносил замечания в мою разработку) на печатных экземплярах игры. На различных играх я встречала копирайты авторов и запрет на использование любых элементов игры. Каким образом мне защитить себя как автора? Одесса. Галина

  Так, Ви є власником авторського права на створений Вами твір, для підтвердження чого можна подати заявку на реєстрацію в УААСП, хоча і не обов’язково. Ваші замовники і співавтори зобов’язані визнати ваше авторство навіть без реєстрації. В протилежному випадку Вам необхідно звернутися в суд з позовом про про визнання Вас автором твору.


  10. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права», не є об’єктом авторського права символи та знаки підприємств, установ та організацій. Проекти офіційних символів і знаків, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до зазначеного Закону. У якому значенні вживається у цій статті «офіційне затвердження символу і знаку»? Чи поширюється вказана стаття на торговельну марку (знак для товарів та послуг)? Днепропетровск. Андрій

  Офіційне затвердження символу чи знаку — це внесення його до державних реєстрів торговельних марок (знаків для товарів і послуг) або промислових зразків з видачею їх власнику свідоцтва або патенту. • корисний матеріал? Натисніть:
  наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
   
  Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

  Захистіть свій БРЕНД

  подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

  Захистіть свою інтеллектуальну власність

  будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

  Придбайте чи продайте

  торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


  Популярні питання:

  інші питання...


  Популярні новини:

  інші новини...


  Популярні статті:

  інші статті...
  © Ярослав Ващук, 2003-2023
  при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
  [pageinfo]
  сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100