На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

101. Добрый день, пан Ярослав! Большое спасибо за консультацию по заявке. Найдется ли у Вас время помочь К> мне в следующем вопросе? К> сколько по времени примерно занимает получение патента на изобретение (полезную модель)? К> Как на Ваш взгляд технические условия относятся по определению к изобретению (как, например процесс в К> сфере технологии. Если применять терминологию закона «О стандартизации», то на мой взгляд ТУ К> все таки является изобретением)? К> и, соответственно, если ТУ — это изобретение, то тогда можно будет применить ст. 470 ГК, ст. 31 Закона К> «Об охране прав на изобретние...» к следующей ситуации: предприятие использует ТУ, которое К> зарегистрировано, но в последствии на данное ТУ был получен патент другим лицом. Может ли в данном К> случае предприятие ссылаясь на данные статьи продолжать безвозмездно использовать это ТУ, не К> смотря на наличие патента? К> p/s огромное спасибо за ответы и внимание. К> Лена.

Отримання патенту на винахЁд протягом 2-2, 5 рокЁв, на корисну модель 6-8 мЁсяцЁв. Винаходом визнається технЁчне рЁшення , яке вЁдповЁдає умовам патентоспроможностЁ (новизна, винахЁдницький рЁвень Ё промислова придатнЁсть), по яким Ё вЁдбувається його в установленому порядку класифЁкацЁя, тобто офЁцЁйне визнання як винахЁд з видачею охоронного документа компетентним органом. А тому ТУ не може бути винаходом, але технЁчне рЁшення, що визнано винаходом Ё захищене патентом може бути розкрите в ТУ. ВЁдповЁдно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи Ё кориснЁ моделЁ» використанням винаходу (корисної моделЁ) визнається застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в УкраїнЁ, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це Ё так є очевидним. Отже, застосування технологЁчного процесу, що описаний в ТУ, у виробництвЁ певної продукцЁї є використанням винаходу, а лише опис цього процесу є процесом пЁдготовки до використання винаходу Ё, якщо така пЁдготовка вЁдбулося до дати подачЁ заявки на патентування, то подальше безоплатне використання у виробництвЁ описаного в ТУ процесу є правомЁрним. Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирЁшення, яким воно було на дату подання заявки.


102. Пролонгируются ли патенты или может ли продляться срок их охраны?

Согласно большинству современных патентных законов срок охраны составляет 20 лет с даты подачи заявки. Однако в некоторых странах срок охраны может возобновляться или продляться в отношении заявок в некоторых областях, в частности фармацевтики или пищевых продуктов, которым до того, как они начнут сбываться на рынке необходимо пройти процедуру административного одобрения, и поэтому в некоторых случаях владелец патента не может пользоваться своим правом в течение значительного периода времени после выдачи патента.


103. По каким параметрам отличается Ноу-хау (коммерческие секреты) от изобретений или полезных Suf> моделей? В моем случае — это шампунь с сюрпризом, сам сюрприз не используется как средство для мытья Suf> волос. Suf> 2.При заявлении на патентование необходимо ли одновременно патентовать и торговую марку? Suf> 3.Сможет ли кто-либо оспаривать выданный мне патент, например, импортер продукции в Украину или Suf> производитель, если таковой найдется, но у него не будет запатентована эта продукция? Suf> Спасибо.

1. Ноу-хау і винахід це новації, правовий захист яких здійснюється в різних режимах. Наприклад, «шампунь з сюрпризом» можна захистити патентом на винахід, який видається уповноваженим державним органом (Держдепартаментом) по результатах відповідних експертиз, але при цьому технічна суть «сюрпризу» (хімічний склад або співвідношення компонентів або технологія виробництва) повинна бути розкрита в описі винаходу, який стає доступним любому бажаючому. Охорона новації в режимі ноу-хау (безпатентний захист) означає, що компоненти з яких виробляється «сюрприз» є комерційною таємницею підприємця, яка відома чітко визначеному кругу осіб і при цьому приймаються необхідні заходи для забезпечення збереження конфіденційності відповідної інформації . 2. Ні. 3. Виданий патент може бути анульований в тому випадку, якщо опонентом буде доказано, що запатентоване технічне рішення було відомо у світі (опубліковане в технічній літературі, періодичних виданнях, використовувалося у виробництві і т.д.) необмеженому кругу осіб до дати подання в заявки в Держдепартамент на отримання патенту.


104. Если моя патентная заявка опубликована до вынесения решения о выдаче или отказе в выдаче патента, на какую охрану я могу рассчитывать?

Согласно большинству патентных законов после публикации вашей патентной заявки и до выдачи патента вы имеете право предпринимать юридические действия, направленные против возможных актов нарушения ваших прав. Однако, вы можете начинать такие действия только после выдачи патента и при условии, что вы можете доказать, что соответствующее действие могло бы нарушить принадлежащий вам патент.


105. Возможно ли существование в мире идентичных патентов? Напр., в Германии запатентовано изобретение в 1996 году. Возможно ли, что такое же изобретение было запатентовано ранее этого года в СССР? Что означают понятия конвенционный приоритет и мировая новизна? Минск. Светлана

Возможно. Если заявка в Германии была подана до публикации сведений об ранее поданной аналогичной заявке в СССР. Если нет, то позже выданный патент не соответствует одному из трех признаков патентоспособности – новизне и легко уязвим. Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. Останній стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном до дати пріоритету винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його використання. За датою надходження заявки до Держпатенту України визначається пріоритет пропозиції. Якщо пропозиція була створена окремими авторами незалежно один від одного, то пріоритет визнається за тим автором, заявка якого раніше надійшла до Держпатенту України. Проте при цьому слід мати на увазі, що заявником може бути іноземна фізична чи юридична особа, яка має право на конвенційний пріоритет. Він полягає у тому, що заявник держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності має право протягом 12 місяців віддати подання заявки в одній із країн — учасниць Конвенції подати цю саму заявку в іншій країні — учасниці Конвенції з пріоритетом по першій поданій заявці. Так, наприклад, якщо громадянин Франції подав у своє патентне відомство заявку 1 лютого 1994 р., а громадянин чи юридична особа України подали заявку на ту саму пропозицію до Держпатенту України 1 травня 1994 р. і тільки після цього громадянин Франції подав заявку до Держпатенту України, тобто після 1 травня, то пріоритет по цій заявці буде визнано за громадянином Франції. Заявка заявника України буде відхилена за відсутністю новизни.


106. Який захист на міжнародному ринку має винахід запатентований в Україні? Який захист на міжнародному рівні дає заявка на патентування згідно процедури РСТ? Калинівка. Віктор

Патент виданий в Україні діє лише в межах держави, що його видала. Процедура міжнародного патентування по РСТ передбачає дві фази — міжнародну і національну. Захист винаходу на стадії міжнародної фази відсутній. Тимчасова охорона розпочинається на національній фазі (при умові, що в законодавстві країни передбачена така форма) з моменту публікації інформації про заявку. Якщо публікація заявки не передбачена, то охорона розпочинається з моменту видачі патенту.


107. Необходима ли регистрация соглашения между работодателем и работником(автором) по поводу изобретений, создаваемых работником в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания? Необходима ли регистрация агентского соглашения на коммерческое использование патента или изобретения? Константин.

В соответствии с Патентным законом РФ право на получение патента на изобретение, созданное работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. При этом данный трудовой договор не регулирует передачу исключительных прав на объект, зарегистрированный в Патентном ведомстве, поэтому заключается в простой письменной форме без регистрации в Роспатенте. Однако в том случае, когда по договору патентообладателем стал автор изобретения, необходимо заключение договора на его использование работодателем. Этот договор подлежит обязательной регистрации. Если предметом агентского договора являются отношения, связанные с использованием объекта промышленной собственности именно агентом в форме изготовления, применения изобретения (полезной модели, промышленного образца) от имени принципала (поручителя), то такой договор подлежит регистрации как лицензионное соглашение о передаче каких-либо исключительных прав. Однако, скорее всего, в Вашем вопросе об агентском договоре не идет речи о передаче исключительных прав на использование объекта, т.к. в некоторых случаях происходит так называемое исчерпание прав, когда объект выведен на рынок самим правообладателем или с его согласия.


108. Что означает дата приоритета?

Часто случается так, что многие лица одновременно работают над поиском решения (решений) конкретной технической проблемы. Однако, только одному из них может быть выдан патент на то же самое изобретение и многие страны следуют принципу так называемой системы первой подачи, когда патент предоставляется тому лицу, которое первым подало заявку. Если вы испрашиваете патентную охрану на одно и то же изобретение в нескольких странах, принцип приоритета является очень полезным, поскольку вам нет необходимости одновременно подавать вашу заявку в нескольких странах. Парижская конвенция по охране промышленной собственности предусматривает, что после того, как вы подали заявку в одной из стран-участниц Конвенции, вы имеете право испрашивать приоритет в течение периода 12-ти месяцев и дата подачи этой первой заявки считается «датой приоритета». Поэтому, когда вы подаете заявку на охрану в других государствах-членах (Парижской конвенции) в течение этих двенадцати месяцев, дата подачи вашей первой заявки считается обладающей «приоритетом» по сравнению с другими заявками, поданными после этой даты. В этом случае вы все еще будете рассматриваться как лицо, первым подавшее заявку в других государствах-членах, даже если имеются другие заявки, поданные до даты подачи вашей заявки в этих странах.


109. В соответствии с законом Украины «О стандартизации» Згідно до статті 1 Закону України від 17.05.2001 N 2408-III «Про стандартизацію» технічні умови — документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом. Об’єкт стандартизації може бути об’єктом інтелектуальної чи промислової власності, якщо розробник стандарту в установленому законодавством порядку отримав дозвіл у власника прав на цей об’єкт. На ваш взгляд ТУ являются объектом авторского права то есть произведением или объектом промышленной собственности (ноу-хау,полезной моделью или изобретение)? Вопрос связан с процедурой, дело в том что если ТУ является все же объектом промышленной собственности, то для начала прежде чем его регистрировать в качестве объекта стандартизации логичнее было бы получить патент (так как приобритение права интеллектуальной собственности на полезную модель или изобретение удостоверяется патентом), а если объектом авторского права, то тут как известно регистрация не трребуется. Елена.

ТУ не може бути об’єктом промислової власності, т.я. це документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути: продукт (пристрій, речовина) чи процес (спосіб). Ноу-хау (комерційна таємниця) — відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами й іншою діяльністю підприємства, розголошення (передача, витік) які може заподіювати збиток його інтересам. Об’єктом інтелектуальної чи промислової власності може бути об’єкт стандартизації (продукт чи процес), а не сам стандарт. Ст. 10 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» вказує, що не є об’єктом авторського права державні стандарти.


110. Позвольте мне с вами не согласится в соответствии со статьей 11 Закона «О стандартизации» Об’єкт стандартизації може бути об’єктом інтелектуальної чи промислової власності, якщо розробник стандарту в установленому законодавством порядку отримав дозвіл у власника прав на цей об’єкт. А пунктом 5 статьи 7 Декрета «О стандартизации и сертификации» предусмотрено, что майнова частина авторського права на технічні умови і стандарти підприємств належить підприємствам або органам, що їх затвердили. То есть исходя из содержания Декрета предприятию принадлежит имущественная часть авторского права именно на технические стандарты. К сожалению в законе четко не указывается, что именно следует подразумевать под объектом стандартизации, но я думаю что это можно определить исходя из понятия «стандартизации», которое закреплено в ст.1 — стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих за! вдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву. Соответственно объектом стандартизации является непосредственно положения. Что касается упомянутой Вами статьи 10 Закона «Об авторских...», то тут нужно отметить, что не є об’єктом авторського права видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо, то есть речь идет о том, что не являются объектами авторского права именно изданные гос.органами гос.стандарты, тогда как ТУ исходя из содержания все той же ст.1 Закона «О стандартизации» могут быть стандартами или частью стандарта, а могут быть и отдельным документом: «технічні умови — документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом». То есть, в тех случаях, когда ТУ не издано гос.органом и не является гос.стандартом или его частью, а является отдельным документом соответственно оно может быть объектом авторского права. Елена.

Я стверджую, що ТУ не може бути об’єктом промислової власності, об’єктом ноу-хау, а держстандарт — об’єктом авторського права. Вибачте, я нажаль не пам’ятаю, яке визначення об’єктам стандартизації дає ЗУ «Про стандартизацію», але я добре знаю з власного досвіду роботи конструктором, що об’єкти стандартизації — це продукція, процеси та послуги. Я підтверджував тезу, яка викладена в законі, що саме ці об’єкти можуть бути «об’єктом інтелектуальної чи промислової власності, якщо розробник стандарту в установленому законодавством порядку отримав дозвіл у власника прав на цей об’єкт». Не заперечую, що «майнова частина авторського права на технічні умови і стандарти підприємств належить підприємствам або органам, що їх затвердили», хоча проти наявності у цій фразі слова «авторського». Авторське право на те й воно є «авторським», що обов’язково вимагає ідентифікації творця (автора) здобутку і передбачує сукупність особистих прав автора і майнових прав суб’єкта авторського права. Я вважаю, що правовий режим на ТУ повинен визначатися відповідно до ЗУ «Про науково-технічну інформацію», а не ЗУ «Про авторське право і суміжні права».


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100