На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
«Венчурний бізнес — це коли інвестуються 10 компаній, з них половина стає банкрутами, у трьох ви повертаєте свої інвестиції, одна дає 10-кратне зростання й у ще одній компанії прибуток в 100 разів перевищує вкладення» — Тім Дрейпер
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

81. Підприємство отримало патент на корисну модель, яка описує конструкцію кабеля, що раніше виготовлявся за державними стандартами (ГОСТ, ТУ). Будь ласка, пояснить ситуацію, чи має право це підприємство забороняти випуск аналогічної продукції іншим підприємствам, які також виготовляли цю продукцію до отримання на неї патенту? Бердянськ. Ігор

Право має, яке йому надає патент, але це право може бути легко оскаржено. Відповідно до ст..31 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року № 3687-XII (із змінами від 22.05.2003) використання технічного вирішення в промисловому об’єкті, тотожного описаному в корисній моделі (КМ), чи здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки на отримання патенту не визнається порушенням прав власника патенту КМ. Відповідно до ст..7 Закону КМ повинна відповідати умовам патентоздатності, одна з яких це її новизна на дату подання заявки — технічне вирішення викладене в КМ не повинно бути частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання в Укрпатент заявки на отримання патенту. Відповідно до ст..16 Закону [7] деклараційний патент України на КМ видається Державним департаментом інтелектуальної власності без проведення кваліфікаційної експертизи (без перевірки наявності умов патентоздатності) під відповідальність власника патенту. Відповідно до ст.7 і 33 Закону зацікавлена особа в установленому порядку може ставити питання визнання патенту на КМ недійсним в зв’язку з невідповідністю його умовам патентоздатності.


82. Подскажите, пожалуйста, концепция по продвижению товаров на рынке, т.е. общая схема по ПИАРу любого вида товара и услуг, может быть защищена? Если да, то каким образом? Это литературное произведение, НОУ-Хау, изобретение... Где регистрировать? И сколько это стоит? Деон.

Авторське право на літературний твір не забезпечить захист прав на Вашу ідею (концепцію), тобто Ви отримаєте виключне права на публікацію твору, в якому описана дана концепція, але реалізації її на ринку буде вільною. В українському патентному законодавстві (ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») із травня минулого року з переліку об’єктів, що не можуть одержати правовий захист, виключені математичні методи, методи організації і управління господарством, методи виконання розумових операцій, програми для обчислювальних машин... (Частина третя статті 6 в редакції Закону N 850-IV від 22.05.2003). Але на сьогодні ще недостатньо практики патентування таких об’єктів. Витрати на патентування складуть суму від 3000грн. Найбільш поширена практика правової охорони таких об’єктів як комерційний секрет, який реєстрації на підлягає. (Практичні способи захисту «ноу-хау» http://patent.km.ua/ukr/articles/group16/i270).


83. Сколько времени занимает получение патента? Сергей.

Время, необходимое для выдачи патента, будет зависеть от процедуры регистрации и ряда других факторов, которые варьируются в зависимости от страны. В странах, где не проводится экспертиза по существу, процедура как правило будет сравнительно быстрой (заявка будет зарегистрирована в течение нескольких месяцев). Однако в странах, патентное ведомство которых проводит экспертизу по существу на предмет выявления соответствия патентной заявки патентоспособным критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, вся процедура, начиная с подачи заявки до выдачи патента, как правило занимает более 12, а во многих случаях более 18 месяцев. Однако следует отметить, что процедура может быть еще более длительной, в особенности в тех случаях, когда законодательство предусматривает процедуру предвыдачного возражения или когда законодательство допускает так называемую отсроченную экспертизу (т.е. экспертиза патента будет проведена только после соответствующей просьбы, которая должна быть подана в течение определенного периода времени, который может составлять несколько лет). С другой стороны, система отсроченной экспертизы предоставляет заявителю больше времени для принятия решения о целесообразности патентования его изобретения, имея в виду возможность коммерциализации и расходы, связанные с получением патента.


84. Раскрываются ли патентные заявки для публики?

Патентные ведомства выдают патенты в обмен на полное раскрытие изобретения, которое затем публикуется, тем самым становясь доступным для широкой публики. Однако, публикация может иметь место на различных этапах процедуры. В некоторых странах патентный документ вместе с формулой и описанием изобретения публикуется только на дату выдачи. В других странах патентные заявки как правило публикуются через 18 месяцев с даты подачи или, если испрашивается приоритет, с даты приоритета (в отношении дальнейших подробностей о процедуре вашей страны применительно к патентной заявке ознакомьтесь с веб-сайтом ведомства ПС вашей страны).


85. Сотрудник изобрел новый продукт или способ. Кому будут принадлежать права на патент? Т.П. Николаев.

если сотрудник создал изобретение в ходе выполнения своего договора о найме, т.е. как правило, во время рабочего времени на предприятии, в большинстве стран изобретение (и соответствующие патентные права) будут принадлежать предприятию. Во избежание недоразумений и возможных споров работодатели часто оговаривают в договорах о найме условия, регулирующие право собственности на ПС. однако, в зависимости от обстоятельств дела, сотрудник может иметь право на справедливое вознаграждение в соответствии с положением законодательства или условиями договора о найме.


86. Существует два декларационных патента: первый на способ, второй на устройство использующее этот способ. Спустя 1,5-2 года у фирмы конкурента появляется патент на аналогичный способ и без патентования устройства фирма-конкурент приступает к промышленному выпуску и реализации устройств, на основании имеющегося способа. Правомочно ли это? можно ли считать запетентованный фирмой конкурентом способ изобретением, если по сравнению с ранее запатентованным способом изменен 1 из 6 используемых параметров? Луганськ. Дмитрий

Насамперед, необхідно мати на увазі, що д.патент видається під відповідальність заявника (патентовласника) і установа, що при його видачі не проводила перевірки на відповідність захищеного ним технічного рішення умовам патентоспроможності. Але якщо ви більш-менш впевнені, що ваш патент „стійкий”, незважаючи на існування іншого подібного до вашого, вимагайте у конкурента, який використав у своїй продукції чи при її виробництві ваш винахід (використання винаходу – це наявність у продукції всіх(!) ознак, вказаних у першому пункті формули винаходу) припинення порушення ваших прав.


87. Який строк позовної давності встановлюється для опротестування патенту на винахід (патент був виданий 14 років тому)? Дніпропетровськ. Дмитро

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним протягом всього терміну його дії у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, в практиці в основному це відсутність новизни на дату подання заявки.


88. Сведения, «раскрывающие существо новейших достижений в области науки и техники, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики», составляют Государственную тайну. Мне понятно, что изобретение может быть засекречено Государством после подачи заявки на выдачу патента, которая раскрывает сущьность изобретения. Но если изобретение для его передачи потребителю должно обладать деловой секретностью. Не будет ли такая передача нарушением Закона? Как определить критерий принципиально нового изделия или технологического процесса? Россия. Сергей

До подачи заявки на изобретение сведения о любом техническом решении, созданном Вами, Вы можете представлять для ознакомления без ограничений. После подачи заявки в Роспатент Вы несете определенную ответственность по действующему законодательству за сохранение государственной тайны. Решение о наличии такой тайны в заявке принимает соответствующий экспертный орган Роспатента, о чем Вы будете уведомлены. Если же техническое решение создано на предприятии и от него оформляется заявка на патентование, профиль работы которого связан с возможностью создания разработок, являющимися государственной тайной, например с обороной страны, то соответствующая режимная служба предприятия или специальная комиссия определят режим секретности разработки и укажут порядок информирования о нем. При отсутствии такой службы на предприятии нужно обратится в соответствующую отраслевую или региональную структуру.


89. У мене з моїм товаришем, є розробка схеми нового ЦАП-у, але ми построїли їх на основі елементів мсхем, які використовуються в даний час,хоча ефект від того як ми його використовуєм набагато більший, як зараз. Побудувати нову мсхему ми не в змозі — нема лабораторії. Ми б хотіли знати — можна захистити патент на нашу схему — без розробки нової мікросхеми? Якщо ні, до кого можна звернутись за допомогою, тому що таких схем у нас декілька. Ужгород. Михайло

Отримати патент на технічне рішення можна при умові, що воно є патентоспроможнім: володіє новизною, винахідницьким рівнем і промисловою придатністю. Якщо пристрій побудований з відомих елементів, навіть таких, що використовуються в техніці для даних пристроїв і з відомими зв’язками між собою, але набір елементів, їх зв’язки між собою відрізняються оригінальністю (новизною) і в результаті такої новизни появляється ефект не просто як арифметична сума від кожного елементу, а значно більший, то можна зробити висновок про наявність такої ознаки патентоспроможності винаходу як винахідницький рівень. Можливість реалізації винаходу в сьогоднішніх умовах розвитку техніки є його промислова придатність. Порядок оформлення заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель) http://patent.km.ua/ukr/pages/i172. Для одержання патенту на винахід необхідно оформити і представити в Укрпатент особисто чи поштою наступні обов’язкові документи: — заява (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_patent_V.doc); — опис винаходу; — формула винаходу; — креслення; — реферат; — платіжний документ за подання заявки. Заявку можна передати особисто в Укрпатент чи відправити поштою, оформлену відповідно до Правил (http://patent.km.ua/ukr/pages/i134). Оформлення заявки можна доручити (по договору) патентному повіреному (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayavka_vynahid.doc).


90. Необходим ли мне патентный юрист/поверенный для подготовки и подачи патентной заявки? Алексей. Одесса.

Заявитель может сам подготовить и подать свою патентную заявку, не прибегая к помощи патентного юриста. Однако, учитывая сложность патентных документов и необходимые юридические навыки, при подготовке патентной заявки очень рекомендуется обратиться за юридической консультацией к патентному юристу/поверенному. Кроме того, законодательство конкретной страны может требовать, чтобы заявитель, обычное местожительство или основное деловое предприятие которого находится вне пределов страны, был представлен признанным в этой стране юристом или поверенным (что как правило означает юристом, проживающим и практикующим в этой стране). Информацию о признанных юристах и поверенных вы можете получить непосредственно в национальных ведомствах ПС.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100