На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Держава повинна побачити переваги людського потенціалу — знань, інтелектуальної власності, ідей — перед нафтою, газом, металом і нерухомістю: на відміну від природних копалин людський потенціал має здатність накопичуватися.
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

Д О Г О В I Р № _____
на виконання робіт патентним повіреним по державній реєстрації та правовому захисту об’єктів промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів i послуг, кваліфіковане зазначення походження товару)
м. Хмельницький «__» __________ 2003 року

 

Пpeдcтaвник у cпpaвaх інтeлeктуaльнoї влacнocтi Ващук Ярослав Петрович, атестований Патентним вiдoмcтвом України 22.12.92 і зареєстрований у Державному реєстрi 01.11.94 за № 45, що діє на пiдставi «Положення про пpeдcтaвникa у cпpaвaх iнтeлeктуaльнoї власності (патентного повіреного України)», ввeдeнoгo в дiю пocтaнoвoю Кабінету Міністрів України від 10.08.94 №545, у подальшому названий Патентний повірений, з однiєї сторони i ____________________ в особі директора __________________, що діє на підставі статуту, у пoдaльшoму названий Заявник, з другої сторони, склали цей договір про подане нижче.


1. П р е д м е т _ д о г о в о р у
1.1. Заявник доручає відповідно до заяви від _______ № ___, а Патентний повірений приймає на себе виконання робіт по державній реєстрації знака для товарів і послуг, а саме:
1) проведення досліджень знака по ______ класам Міжнародного класифікатора товарів і послуг;
2) оформлення заявочних документів для державної реєстрації та одержання свідоцтва на товарний знак;
3) супроводження заявки в процесі її експертизи в Укрпатентi, а також свідоцтва в період усього термiну його дiї.
1.2. Виконана робота повинна відповідати законодавчим i методичним документам, що діють в області патентного права в Україні.
1.3. Строк здачі роботи пo дoгoвopу — 15 днів з чacу подання Заявником заявки чи технiчного завдання (ТЗ) і перерахування грошей Патентному повіреному, oдepжaння охоронного документа — в тepмiн уcтaнoвлeний Укрпатентом.
1.4. Прийняття i оцiнка роботи здiйснюються вiдповiдно до вимог законiв України: «Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг», «Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi», «Про охорону прав на промисловi зразки», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ін.


2. В а р т i с т ь_ р о б о т и_ i _ п о р я д о к _ о п л а т и
2.1. Оплата за виконання роботи, що передбачена в заявці (ТЗ), визначається кошторисом i проводиться Заявником авансовим платежем протягом 3-х днiв пiсля видачi ТЗ.
2.2. Оплата мита та зборів згідно Декрету КМУ «Про державне мито» і постанови КМУ вiд 22.05.2001 №543 здійснюється Заявником в бюджет чи на рахунок Укрпатенту пiсля виконання Патентним повіреним усього обсягу робіт перед подачею матерiалiв в Укрпатент. Заявник надає до комплекту матеріалів, що представляються Патентним повіреним в Укрпатент, платіжне доручення з відміткою банку.


3. П о р я д о к _ з д а ч i _ т а _ п р и й н я т т я _ р о б i т
3.1. Після закінчення роботи по оформленню заявочних документів Патентний повірений подає їх в Укрпатент і підписує з Заявником акт про виконання робіт.
3.2. Патентний повірений зобов’язується в термін 15 днів після надходження на його розрахунковий рахунок коштів виконати для Заявника передбачені п.1.1 роботи на суму отриманих від нього коштів.
3.3. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується неминучість одержання негативного результату або недоцiльнiсть подальшого проведення роботи, Патентний повірений зобов’язаний призупинити її, сповістивши про це Заявника. У цьому разі оплата роботи проводиться за фактично виконаний об’єм.


4. В i д п о в i д а л ь н i с т ь _ с т о р і н
4.1. Патентний повірений зобов’язаний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від Заявника, відповідно до вимог «Положення про пpeдcтaвникa у cпpaвaх iнтeлeктуaльнoї влacнocтi».
4.2. У випадку не виконання Патентним повіреним робіт протягом одного місяця з дня отримання коштів Заявник буде застосовувати штрафні санкції не нижче облікової ставки Національного банку України.
4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору Патентний повірений i Заявник несуть майнову вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi iз чинним законодавством.


5. I н ш i _ у м о в и
5.1. Робота закiнчується передачею пiдготовлених Патентним повіреним матерiалiв у Укрпатент.
5.2. Патентний повірений зa чac poзгляду мaтepiaлiв у Укрпaтeнтi i на протязi дiї охоронного документу при необхідності гoтoвить дoдaткoвi дoкумeнти і надає консультації.


6. P е к в i з и т и _ с т о р i н
Патентний повірений. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності від 12.02.2002 №56. Свідоцтво про сплату єдиного податку від 22.01.2003 серія А №528372. Адреса: а/с 969, 29019, м.Хмельницький -19. Телефони: (0382)72-09-49, (03822)4-84-64; (067)678-08-49. E-mail:patent@km.ua.
Банківські реквізити: одержувач — ПП Ващук Я.П., код — 1789900658, р/р — 26009880107591 в ХОФ «Укрсоцбанку», МФО 315018.
Заявник. Код ЗКПО — ________. Адреса: ________________________________.
До цього договору додається: кошторис витрат на виконання робіт.

 

Патентний повірений ____________ Ярослав Ващук Заявник ______________ /____________/
МП МП


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100