На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У США «індустрія копірайту» створює 5% ВВП, а інтелектуальна власність є головною статтею експорту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

11. Я являюсь автором одного чата и мне бы хотелось оформить авторские права на него. Не подскажете, как я могу это сделать?
Одесса.

Можна захистити сукупність даних виражених у електронній формі, в тому числі — підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування, що є оригінальним рішенням, а складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп’ютера). Такий об’єкт закон класифікує як базу даних (компіляція даних). Можна оформити авторські права на комп’ютерну програму, яка приводить у дію Ваш чат і є оригінальною Вашою розробкою. Для реєстрації авторських прав на БД чи КП оформляється комплект документів і подається в УААСП Державного департаменту інтелектуальної власності. До прикдаду, по реєстрацІї авторського права на базу даних (КП) я виконую наступні роботи:
­ аналІз предмета захисту (бази даних) І визначення системи захисту його складових (авторське право чи право «sui generis»);
­ визначення форми подання твору на реєстрацІю та його оформлення;
­ оформлення опису щодо використання бази даних та її структури;
­ оформлення Інших документІв вІдповІдно до «Порядку державної реєстрацІї авторського права...«;
­ сплату збору за пІдготовку до реєстрацІї авторського права на твІр;
­ подачу заявки на реєстрацІю авторського права на твІр;
­ супроводження розгляду Держдепартаментом заявки щодо реєстрацІї авторського права;
­ сплату державного мита за видачу свІдоцтва;
­ отримання свІдоцтва України на твІр.

Витрати на реєстрацІю твору, в т.ч. І вартІсть робІт, визначаються їх об’ємом, складнІстю, термІном, хто реєструє авторське право (фІзичнІ чи юридичнІ особи) І як показує практика визначаються в межах 500-2500грн. Оформлення заявки по звичайному тарифу — протягом мІсяця.
Заявник оформляє заявку патентному повІреному, на пІдставІ якої оформляється проект договору з кошторисом витрат.

12. Наша компания создала програмный продукт. Где можно его зарегистрировать,чтобы получить защиту авторских прав? Можно ли сделать это зарубежом? Предоставляете ли вы такие услуги,их стоимость.
Анна. Харьков.

Программное обеспечение (ПО) регистрирует и выдает свидетельства Украины УААСП Государственного департамента интеллектуальной власности.
Работы по регистрации авторского права на ПО включают:
­ анализ предмета защиты и определение системы защиты его составляющих (прагматическая, семантическая или синтаксическая части ПО; авторское право, патентное или право «sui generis»);
­ определение формы представления произведения на регистрацию и его оформление;
­ оформление описания относительно использования ПО и его структуры;
­ оформление других документов соответственно «Порядку государственной регистрации авторского права...»;
­ уплату сбора за подготовку к регистрации авторского права на произведение;
­ подачу заявки на регистрацию авторского права на произведение;
­ сопровождение рассмотрения Госдепартаментом заявки относительно регистрации авторского права;
­ уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства;
­ получение свидетельства Украины на произведение.
Затраты на регистрацию произведения, в т.ч. стоимость работ, определяются их объемом, сложностью, сроком, кто регистрирует авторское право (физические или юридические лица) и как показывает практика определяются в границах 500-2500грн.
Я оформляю документы на регистрацию авторского права в т.ч. І на компьютерные программы и базы данных. Оформление заявки патентным поверенным по обычному тарифу — в продолжение месяца. Заявитель оформляет заявку патентному поверенному , на основании которой оформляется проект договора с сметой затрат, после перечисления аванса патентному поверенному 50% суммы договора, оформляется заявочный комплект документов. После передачи документов в Госдепартамент оплачивается сумма, которая осталась. На основе предоставленного описания ориентировочная стоимость услуг по подготовке заявочной документации, включая оплату собрания на выдачу свидетельства, будет составлять сумму до 1000грн, в зависимости от состояния и степени подготовки исходной информации, которую я получу от Вас по данному объекту авторского права. Свидетельство будет получено на протяжении трех месяцев.
В соответствии с международными договорами, в которых участвует Украина, охрана авторского права зарегистрированного в Украине распространяется на все страны-учасницы Бернськой конвенции. «Договір ВОІВ з авторського права (ДАП). Договір ВОІВ з авторського права був укладений у 1996 р. Він поширює охорону відповідно до авторського права на два додаткові об’єкти: комп’ютерні програми і компіляції даних чи іншої інформації («бази даних») у будь-якій формі, які за підбором і розташуванням змісту являють собою результат інтелектуальної творчості. За станом на 31 грудня 2002 р. загальне число договірних держав ДАП становило 39.”

13. Компания ВИМАС Текнолоджис занимается разработкой Программного Обеспечения для крупных торговых предприятий. Мы хотели бы узнать порядок оформления компании/программного обеспечения в Реестр Производителей Программного Обеспечения Украины. Какие требуются документы и какие сроки оформления?
Киев

14. Пожалуйста, расскажите о порядке занесения предприятия в Реестр производителей Программного Обеспечения. Какие документы необходимо подготовить?
Вадим.

15. Яку інформацію і куди (якщо можливо — у Львівському регіоні, на Заході України) повинна надати фірма, яка розповсюджує програмні продукти, щоб бути занесеною в реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення? Яка вартість послуг по внесенню в реєстр?
Львів. Володимир

17. У переліку документів для занесення до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення вказано такий документ як заява встановленого зразка. Де можна знайти зразок цієї заяви і по якому номеру телефону можна отримати інформацію стосовно занесення до реєстру?
Київ. Юлія

Заява та документи, що до неї додаються, подаються в ДП «Інтелзахист» (01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, 34, тел. 461-91-08) особисто заявником чи можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням.

До заяви додаються наступні документи:
— копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
— витяг з статутних документів Суб’єкта, який підтверджує, що зазначений вид діяльності передбачений як статутна діяльність цього Суб’єкта;
— копія свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій;
— довідка державної податкової служби за місцем реєстрації про взяття Суб’єкта на облік як платника податків;
— копія документа про присвоєння індивідуального податкового номера;
— авторські договори, ліцензійні угоди чи договори (контракти) або інші документи, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення або в яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення;
— документи, що підтверджують місцезнаходження Суб’єкта.

Крім зазначених документів, у випадку, якщо Суб’єкт здійснює розповсюдження програмного забезпечення на дисках для лазерних систем зчитування, до заяви додається копія ліцензії на виробництво (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування. У разі коли розповсюджувач не є безпосередньо виробником (імпортером) дисків для лазерних систем зчитування, до заяви додається копія ліцензії на виробництво (імпорт) та документи, що підтверджують законність потрапляння дисків для лазерних систем зчитування від безпосереднього виробника (імпортера) до такого розповсюджувача.

Реєстрація здійснюється безоплатно.


18. Можно ли зарегистрировать ИДЕЮ создания серии справочников? Само произведение ещё не издано, но есть группа авторов, которые работают над его созданием и им не хотелось бы, чтобы эту идею «увели» (тематика, структура, содержание). Считается ли это литературным произведением? Или, может быть, базой данных? Или издание этой серии лучше зарегистрировать как торговую марку?
Симферополь. Олег

Регистрация торговой марки обеспечивает правовую защиту непосредственно самой ТМ, но не товара на котором она используется. Судя по Вашему описанию оригинальность Вашего произведения в том, что имеется совокупность данных, подбор и расположение составных частей которых и их упорядочение есть результатом творческой работы, а составные части есть доступными индивидуально и могут быть найдены с помощью специальной поисковой методики. Такое произведение есть объектом авторского права и квалифицируется как база данных. ЗУ «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрена регистрация баз данных и выдача свидетельств, удостоверяющих авторское право на это произведение. Рекомендую начать регистрацию с оформления заявки http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_PP_reestr_AP.doc


19. Хочу с Вашей помощью зарегистрировать интеллектуальную собственность алгоритм расчета эффективности рекламы. Сообщите стоимость услуги и сроки исполнения.
Аркадий

Я имею наработанное за последние 4 года программное обеспечение. Как и где мне зарегистрировать авторские права на мое ПО в Украине, и сколько это будет стоить для меня — как для физического лица? Какие документы я могу получить после регистрации авторских прав.
Черкасы. Владимир.

Если это компьютерная программа, то следующие условия регистрации и получения свидетельства, которое заверяет авторское право на произведение.
Программное обеспечение (ПО) регистрирует и выдает свидетельства Украины УААСП Государственного департамента интеллектуальной собственности.
Работы по регистрации авторского права на ПО включают:
­ анализ предмета защиты и определение системы защиты его составляющих (прагматическая, семантическая или синтаксическая части ПО; авторское право, патентное или право «sui generis»);
­ определение формы представления произведения на регистрацию и его оформление;
­ оформление описания относительно использования ПО и его структуры;
­ оформление других документов соответственно «Порядку государственной регистрации авторского права...»;
­ уплату сбора за подготовку к регистрации авторского права на произведение;
­ подачу заявки на регистрацию авторского права на произведение;
­ сопровождение рассмотрения Госдепартаментом заявки относительно регистрации авторского права;
­ уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства;
­ получение свидетельства Украины на произведение.
Затраты на регистрацию произведения, в т.ч. стоимость работ, определяются их объемом, сложностью, сроком, кто регистрирует авторское право (физические или юридические лица) и как показывает практика определяются в границах 500-2000грн.
Я оформляю документы на регистрацию авторского права в т.ч. и на компьютерные программы и базы данных. Оформление заявки патентным поверенным по обычному тарифу — в продолжение месяца. Заявитель оформляет заявку патентному поверенному (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_PP_reestr_AP.doc), на основании которой оформляется проект договора со сметой затрат, после перечисления аванса патентному поверенному 50% суммы договора, оформляется заявочный комплект документов. После передачи документов в Госдепартамент оплачивается сумма, которая осталась. Свидетельство будет получено на протяжении трех месяцев.

20. 1) Просимо роз’яснити нам хто автор написання комп’ютерної програми, розроблювач, чи автор ідеї, для втілення якої це програмування було написано? Чи можливо вони співавтори, розмежування яких відносно комп’ютерної програми неможливе? Можливо потрібно реєструвати авторське право на двох співавторів?
2) «Настанова щодо використання твору» по відношенню до КП, чи мається на увазі функціональні можливості та характеристики комп’ютерної програми?
3) Чи можна говорити про унікальність набору функціональних характеристик КП, поєднання яких можна назвати винаходом?
Тернопіль. Емілія

По суті питань:
1. Можна реєструвати авторське право на співавторів, якщо це особи, спільною творчою працею яких створено КП, і якщо таку працю важко чи практично неможливо розділити на окремі її складові* серед співавторів, тобто твір утворює одне нерозривне ціле. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.
2. В «Настанові щодо використання твору» подаються: основні відомості, призначення, функціональні можливості, технічні характеристики, порядок користування, форма представлення на реєстрацію.
3. Поєднання прагматичного і семантичного аспектів* програмування може одержати охорону патентним правом.
* Примітка. Основні аспекти (творчі складові) створення комп’ютерної програми:
1) прагматичний, що полягає в задумі реалізувати «дещо» за допомогою комп’ютера (ідея);
2) семантичний, що пов’язаний з алгоритмом програми, тобто з її внутрішньою структурою, використання математичних методів, організацією даних, методами програмування (алгоритм);
3) синтаксичний, що є реалізацією технічного завдання у вигляді інструкцій для комп’ютера, так би мовити, переклад із людської на комп’ютерну мову (вихідний код).
Саме цей останній аспект програмування і охороняє закон «Про авторське право і суміжні права». Відповідно до норм авторського права захищається форма, в якій втілюється авторське бачення тієї або іншої ідеї, проблеми, процесів тощо.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100