На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Держава повинна побачити переваги людського потенціалу — знань, інтелектуальної власності, ідей — перед нафтою, газом, металом і нерухомістю: на відміну від природних копалин людський потенціал має здатність накопичуватися.
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.


ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 16.07.2001 р. N 521
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за N 644/5835

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( 3687-12 ) (далі
— Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру
подання до Державного департаменту інтелектуальної власності
(далі — Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і
науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного
реєстру патентів України і деклараційних патентів України на
винаходи або Державного реєстру деклараційних патентів України на
корисні моделі (далі — реєстр) відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу
ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі).
1.2. Передача права власності на винахід (корисну модель)
здійснюється на підставі договору про передачу права власності на
винахід (корисну модель) (далі — договір).
Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) (далі — ліцензійний договір).
Передача права власності на винахід (корисну модель) та
надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід,
деклараційного патенту України на винахід, деклараційного патенту
України на корисну модель (далі — патент).
1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.
1.4. Передача права власності на винахід (корисну модель) і
надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
уважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації
відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»
(далі — бюлетень) та внесення їх до реєстру.
1.5. На підставі ліцензійного договору може видаватись
виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу
(корисної моделі).
Видавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу
(корисної моделі) може власник патенту.
Ліцензіат, якому власником патенту передано право на
використання винаходу (корисної моделі) за договором про виключну
ліцензію (далі — власник виключної ліцензії), може в межах строку
дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати
ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) за умови
надання йому такого права власником патенту.
1.6. Дії, пов’язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель), можуть
здійснювати: власник патенту; його правонаступник; представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням власника патенту або його
правонаступника.
Дії, пов’язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної
моделі), можуть здійснювати: ліцензіар; ліцензіат; представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням ліцензіара або ліцензіата.
1.7. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії,
пов’язані з передачею права власності на винахід (корисну модель)
та наданням ліцензії на використання винаходу (корисної моделі),
визначаються угодою між ними, а право на підписання документів,
які подаються до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за
наявності відповідної довіреності.
1.8. Якщо один або більше, але не всі, співвласники патенту
на винахід (корисну модель) бажають передати своє право власності
на винахід (корисну модель) на користь інших співвласників, то
договір укладається між співвласниками, які передають право
власності, та іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання
дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної
моделі) (далі — відомості) до Держдепартаменту подають такі
документи:
заяву про внесення до реєстру відомостей (далі — заява) — 1
прим.;
договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) — 3 прим.;
документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей -
1 прим.;
довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені власника патенту, його
правонаступника або ліцензіата подає представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена
особа.
2.2. Заяву про внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на винахід (корисну модель) (додаток 1) подають:
власник патенту; його правонаступник; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням власника патенту або його
правонаступника за наявності довіреності, оформленої з дотриманням
вимог чинного законодавства.
У випадку, зазначеному в пункті 1.8 цієї Інструкції, заяву
про внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на
винахід (корисну модель) (додаток 2) подають: співвласники, які
передають право власності на винахід (корисну модель); представник
у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням співвласників патенту, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства.
Заяву про внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії
на використання винаходу (корисної моделі) (додаток 3) подають:
ліцензіар; ліцензіат; представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють
за дорученням ліцензіара або ліцензіата, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору).
Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони
договору (ліцензійного договору).
Документи, що подаються для внесення до реєстру відомостей,
друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297
мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного
договору) або витягу з договору (ліцензійного договору)
нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом
чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

3. Розгляд документів та внесення до реєстру відомостей

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати публікації відомостей про видачу патенту в бюлетені.
Унесення до реєстру відомостей здійснюється протягом двох
місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та
правильно оформлених документів, що до неї додаються.
3.2. Держдепартамент:
розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
розділам 1, 2 цієї Інструкції;
приймає рішення про внесення відомостей до реєстру (далі -
рішення) (додатки 4, 5, 6);
уносить відомості до відповідного реєстру;
направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого внесено відомості до
відповідного реєстру, та один примірник рішення про внесення до
реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного
договору) або витяг з договору (ліцензійного договору)
зберігається в Держдепартаменті як контрольний;
готує відомості для публікації в бюлетені.
3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.
3.4. Відомості не можуть бути внесені до реєстру, якщо:
патент визнано недійсним повністю;
дія патенту припинена;
зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу
(корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не
надійшло;
подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.
3.5. У випадках, зазначених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Унесення змін у відомості
про видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі), що внесені до відповідного реєстру, за
ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться зміни (далі -
зміни) щодо:
сторін ліцензійного договору;
обсягу прав, що передаються;
виду ліцензії;
строку дії ліцензійного договору;
території дії ліцензійного договору.
Для внесення змін подають такі документи:
заяву про внесення змін (додаток 7) — 1 прим.;
перелік змін — 1 прим.;
документ про сплату збору за внесення змін.
Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін.
4.2. Заява про внесення змін викладається українською мовою,
стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами
ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням
сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог
чинного законодавства.
4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).
4.4. Держдепартамент розглядає заяву про внесення змін і
додані до неї документи, приймає рішення про внесення змін у
відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної
моделі) (додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження
правильно оформлених документів.
Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві.
4.5. Заява про внесення змін у відомості про видачу ліцензії
на використання винаходу (корисної моделі) не приймається до
розгляду, якщо:
патент визнано недійсним повністю;
дія патенту припинена;
дія ліцензійного договору закінчилася;
подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 — 4.3
цієї Інструкції.
Якщо зміни не можуть бути внесені до відповідного реєстру, то
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, вказаною в заяві.
4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково
припинена:
за взаємною згодою сторін;
на підставі рішення суду;
на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід
у зв’язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної
експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний
патент.
4.6.1. Для внесення до відповідного реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін до Держдепартаменту подають заяву про внесення відомостей
до відповідного реєстру у зв’язку з достроковим припиненням дії
ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами
ліцензійного договору, в одному примірнику.
4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про
внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін та
вносить такі відомості до відповідного реєстру протягом двох
місяців від дати надходження правильно оформленої заяви.
Рішення про внесення до відповідного реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві.
4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
вносяться до відповідного реєстру на підставі рішення суду.
4.7. Якщо за результатом проведення кваліфікаційної
експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний
патент, прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід,
а деклараційний патент на винахід уважається таким, що не набрав
чинності від дати публікації в бюлетені відомостей про його
видачу, то реєстрація відомостей про видачу ліцензії власником
деклараційного патенту на винахід на його використання будь-якій
особі скасовується.

5. Публікація відомостей

Після внесення до реєстру Держдепартамент публікує в бюлетені
визначені в установленому порядку відомості про:
передачу права власності на винахід (корисну модель);
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі);
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною
згодою сторін;
визнання ліцензійного договору недійсним на підставі рішення
суду;
зміни у відомостях про видачу ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі).

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100