На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.


Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за N 719/5910

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»
( 621/97-ВР ) (далі — Закон), Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ),
визначає процедуру подання до Державного департаменту
інтелектуальної власності (далі — Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації
та внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних
мікросхем (далі — реєстр) відомостей про передачу права власності
на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми (далі -
топографія ІМС) та видачу дозволу (ліцензії) на використання
топографії ІМС.
1.2. Передача права власності на топографію ІМС здійснюється
на підставі договору про передачу права власності на топографію
ІМС (далі — договір).
Видача ліцензії на використання топографії ІМС здійснюється
на підставі ліцензійного договору про використання топографії ІМС
(далі — ліцензійний договір).
Передача права власності на топографію ІМС та видача ліцензії
на використання топографії ІМС здійснюються в межах строку дії
свідоцтва на топографію ІМС (далі — свідоцтво).
1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.
1.4. Передача права власності на топографію ІМС і надання
ліцензії на використання топографії ІМС уважаються дійсними для
будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені «Промислова власність» (далі — бюлетень) та
внесення їх до реєстру.
1.5. На підставі ліцензійного договору власник топографії ІМС
(ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) включно або
невиключну ліцензію на використання топографії ІМС.
Ліцензіат, якому власником топографії ІМС передано право на
використання топографії ІМС за договором про виключну ліцензію,
відомості про яку опубліковані в бюлетені та унесені до реєстру
(далі — власник виключної ліцензії), може в межах строку дії
виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію
на використання топографії ІМС за умови надання йому такого права
власником топографії ІМС .
1.6. Дії, пов’язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про передачу права власності на топографію ІМС, можуть
здійснювати: власник топографії ІМС; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням власника топографії ІМС.
Дії, пов’язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС, можуть
здійснювати: власник топографії ІМС або власник виключної
ліцензії; представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням власника топографії ІМС або власника виключної
ліцензії.
1.7. Якщо власником топографії ІМС є декілька осіб, то всі
дії, пов’язані з передачею права власності на топографію ІМС та
наданням ліцензії на використання топографії ІМС, визначаються
угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються
до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності
відповідної довіреності.
1.8. Якщо один або більше, але не всі, співвласників
топографії ІМС бажають передати своє право власності на топографію
ІМС на користь інших співвласників, то договір укладається між
співвласниками, які передають право власності, та іншими
співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про
передачу права власності на топографію ІМС та видачу дозволу
(ліцензії) на використання топографії ІМС (далі — відомості) до
Держдепартаменту подають такі документи:
заяву про внесення до реєстру відомостей (далі — заява) — 1
прим.;
договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) — 3 прим.;
документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей -
1 прим;
довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені власника топографії ІМС
або власника виключної ліцензії подає представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена
особа.
2.2. Заяву про внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на топографію ІМС (додаток 1) подають: власник
топографії ІМС; представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням власника топографії ІМС за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
У випадку, зазначеному в пункті 1.8 цієї Інструкції, заяву
про внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на
топографію ІМС (додаток 2) подають: співвласники, які передають
право власності на топографію ІМС; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням співвласників топографії ІМС, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства.
Заяву про внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії
на використання топографію ІМС (додаток 3) подають: власник
топографії ІМС або власник виключної ліцензії; представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням власника топографії ІМС
або власника виключної ліцензії, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору).
Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер свідоцтва;
назва топографії ІМС;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер свідоцтва;
назва топографії ІМС;
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони
договору (ліцензійного договору).
Документи, що подаються для внесення до реєстру відомостей,
друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297
мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного
договору) або витягу з договору (ліцензійного договору)
нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом
чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

3. Розгляд документів та внесення до реєстру відомостей

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати внесення до реєстру відомостей про реєстрацію топографії
ІМС.
Унесення до реєстру відомостей здійснюється протягом двох
місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та
правильно оформлених документів, що до неї додаються.
3.2. Держдепартамент:
розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
приймає рішення про внесення відомостей до реєстру (далі -
рішення) (додатки 4, 5, 6);
уносить відомості до реєстру;
направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого внесено відомості до
реєстру, та один примірник рішення про внесення до реєстру
відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або
витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в
Держдепартаменті як контрольний;
готує відомості для публікації в бюлетені.
3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.
3.4. Відомості не можуть бути внесені до реєстру, якщо:
реєстрація топографії ІМС визнана недійсною;
подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.
3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Унесення змін у відомості
про видачу ліцензії на використання топографії ІМС

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання
топографії ІМС, що внесені до реєстру, за ініціативою сторін
ліцензійного договору вносяться зміни щодо:
сторін ліцензійного договору;
обсягу прав, що передаються;
виду ліцензії;
строку дії ліцензійного договору;
території дії ліцензійного договору.
Для внесення змін подають такі документи:
заяву про внесення змін (додаток 7) — 1 прим.;
перелік змін — 1 прим.;
документ про сплату збору за внесення змін.
Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін.
4.2. Заява про внесення зазначених у пункті 4.1 змін
викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного
договору та підписується сторонами ліцензійного договору або
довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).
4.4. Держдепартамент розглядає заяву про внесення змін і
додані до неї документи, приймає рішення про внесення змін у
відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС
(додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження правильно
оформлених документів.
Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві.
4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання
топографії ІМС не можуть бути внесені до реєстру, якщо:
реєстрація топографії ІМС визнана недійсною;
дія ліцензійного договору закінчилася;
подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 — 4.3
цієї Інструкції.
У цьому випадку Держдепартамент повертає документи із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві.
4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково
припинена:
за взаємною згодою сторін;
на підставі рішення суду.
4.6.1. Для внесення до реєстру відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до
Держдепартаменту подають заяву про внесення відомостей до реєстру
у зв’язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору
(додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в
одному примірнику.
4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про
внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії
ліцензійного договору за взаємною згодою сторін та вносить такі
відомості до реєстру протягом двох місяців від дати надходження
правильно оформленої заяви.
Рішення про внесення до реєстру відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін
(додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві.
4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
уносяться до реєстру на підставі рішення суду.

5. Публікація відомостей

Після внесення до реєстру відомостей Держдепартамент публікує
в бюлетені визначені в установленому порядку відомості про:
передачу права власності на топографію ІМС;
видачу ліцензії на використання топографії ІМС;
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною
згодою сторін;
визнання ліцензійного договору недійсним на підставі рішення
суду;
зміни у відомостях про видачу ліцензії на використання
топографії ІМС.

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100