На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Держава повинна побачити переваги людського потенціалу — знань, інтелектуальної власності, ідей — перед нафтою, газом, металом і нерухомістю: на відміну від природних копалин людський потенціал має здатність накопичуватися.
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Функції найменування місця походження товару як об’єкта промислової власності

2003-09-04
Світлана ДМІТРІЄВА

 

Розвиток ринкових відносин зумовив зростання попиту на найменування місця походження товару. Їх роль і значення істотно підвищуються, що, своєю чергою, розширює функції найменування місця походження товару. Як відомо, спочатку найменування місця походження товару виконували досить важливу функцію, а саме: зазначали місце знаходження виробника і місце виробництва товару. Але поступово ця функція розширюється. Власне кажучи, інформативна функція є наслідком, зумовленим якістю та особливими властивостями товарів. Щоб зберегти коло споживачів на товар, його виробник був змушений постійно дбати про властивості та якість товару, які зумовлюють його конкурентоздатність і, отже, підвищують попит на нього.

Внаслідок розвитку товарного ринку розширюється сфера використання найменування місця походження товару, слідом за інформативною функцією з’являється ряд інших. В наш час вони вже складають цілу систему, комплекс. Різні дослідники правової охорони найменувань місця походження товару по-різному визначають цей комплекс функцій, хоча зауважимо, що в своїй основі ці визначення все ж збігаються. Так, за однією думкою, найменування місця походження товару виконують розпізнавальну, якісну (гарантійну), інформативну, охоронну (захисну), рекламну функції. Інші фахівці дещо по-іншому визначають основні функції найменування місця походження товару: виділення товару, що має особливі властивості, з маси однорідних (розпізнавальна функція); реклама товару (рекламна); збереження якості товару (стимулююча); захист прав виробника, охорона від підробок (охоронна); гарантування особливих властивостей товару (гарантійна); естетичне виховання (культурно-просвітницька); упорядкування випуску і збуту товару (регулятивна) тощо.

Із викладеного вище бачимо, що функції найменування місця походження товару полягають не тільки в достовірному зазначенні місця виготовлення (походження) товару. Позначення товарів конкретним найменуванням місця їх походження накладає на власника (користувача) такого найменування ряд певних зобов’язань, ставить певні вимоги до його поведінки, дисциплінує виробника товару або особу, яка його реалізує. Жодна особа-підприємець, яка зареєструвала на себе найменування місця походження або право на використання вже зареєстрованого найменування, не буде ризикувати своєю діловою репутацією та репутацією зазначеної місцевості, виробляти товари нижчої якості порівняно з якістю товарів інших користувачів зареєстрованого найменування. В іншому разі вона буде змушена залишити свою підприємницьку діяльність, бо не витримає конкуренції в умовах ринку та позбудеться права використання зареєстрованого найменування місця походження товару внаслідок втрати особливих властивостей товару, характерних для даної місцевості тощо. Саме на цій підставі широке впровадження в правове коло найменування місця походження товару є прямим шляхом до збереження високого рівня якості та особливих властивостей продукції.

Функції найменування місця походження товару дуже різноманітні. Основною є розпізнавальна функція, яка полягає у виділенні товару, що має особливі властивості, із маси однорідних. Сукупність особливих властивостей окремого товару обумовлює його унікальність і елітарність серед таких же товарів з іншої місцевості. Особливі властивості товару, яких він набуває внаслідок поєднання певних факторів, зокрема природних умов та людського фактора, повинні бути стабільними, а їх наявність має бути доведена відповідними компетентними органами країни походження.

Інформативна функція найменування місця походження товару полягає в тому, що найменування несе змістовну інформацію, яка не просто цікавить споживача (покупця), а надає достовірні відомості про місце виробництва, виробника, продавця, підприємця, про якісні характеристики товару, його особливі властивості. Інформативна функція тісно пов’язана з розпізнавальною, разом вони можуть дати вичерпну інформацію як про товар, так і про виробника. Найменування місця походження товару часто використовується разом з фірмовим найменуванням і являє собою не просто якесь позначення, а саме таке, що зазначає добре відомий товар добре відомого виробника. Інформативна функція найменування місця походження товару, безумовно, є однією з найважливіших. Інформація, яку несе найменування, може сприяти зростанню популярності товару, місцевості його виробництва, попиту на нього, що впливає на прибуток виробника. Від цього залежить загальна цінність найменування місця походження товару як нематеріального активу.

Рекламна функція найменування місця походження товару безпосередньо впливає на просування товару на ринку. Для зовнішньої торгівлі з погляду захисту інтересів виробника, підприємства, що експортує товар, і впливу на споживача даний об’єкт — ідеальний засіб реклами. Рекламна функція реалізується за допомогою якісної (гарантійної), розпізнавальної та інформативної функцій.

Рекламна функція найменування місця походження товару також є надзвичайно важливою. Немає потреби переконувати когось щодо ролі і значення реклами в умовах ринкової економіки. Недарма сучасні підприємці не шкодують грошей на рекламу своїх товарів, бо прибуток, одержаний від реклами, з лихвою покриває витрати на неї.

Позначення товарів найменуванням місця їх походження є однією з досить ефективних форм реклами. Рекламну функцію найменування місця походження товару важко переоцінити. Але для належного виконання рекламної функції найменування місця походження товарів повинні відповідати певним вимогам, а саме: бути рекламоздатними, чому сприяють асоціативність товару з конкретною географічною місцевістю, достовірний зв’язок з місцем його походження, природними умовами та людським фактором, завдяки чому товар здобув особливі властивості та неперевершену якість.

Рекламоздатне найменування місця походження товару повинно бути довговживаним, тобто протягом досить тривалого часу використовуватися для позначення товару з особливими властивостями та якостями.

Незважаючи на різноманітність і великий арсенал засобів і форм сучасної реклами, вони здебільшого досягають бажаного ефекту лише з прямим використанням найменування місця походження товару. Найменування місця походження товару, його рекламоздатність не можна розглядати у відриві від товару з особливими властивостями, для позначення якого воно призначене, від його якості, від здатності привертати до себе увагу споживачів завдяки своїм специфічним особливим властивостям і якостям.

У спеціальній літературі пропонувалося навіть дати визначення найменування місця походження товару, в якому прямо вказувалося б, що воно застосовується для позначення товару з метою його реклами.

Найменування місця походження товару, виконуючи рекламну функцію, містить певну ділову інформацію. Добре відоме споживачам найменування місця походження товару забезпечує його успішний збут. Добре відоме та популярне найменування місця походження товару — найефективніший засіб його реклами. Проте не слід забувати, що реклама товару має сенс лише тоді, коли немає дефіциту товару і споживачі можуть вибрати із однорідних товарів різних виробників певний товар з особливими властивостями.

Охоронна (захисна) функція найменування місця походження товару забезпечує охорону товару від підробок. Ніхто, крім законного користувача, не вправі користуватися конкретним найменуванням місця походження товару. Ця функція рівною мірою важлива як для внутрішньодержавної, так і міждержавної торгівлі. Вона має захистити інтереси виробника, підприємця, продавця і споживачів від недобросовісної конкуренції за допомогою найменування місця походження товару. Ефективному здійсненню охоронної функції найменування місця походження товару сприяє передусім його належна правова охорона як на національному, так і на міжнародному рівні. Багато країн світу мають свої національні законодавства про найменування місця походження товарів. Укладено низку міжнародних угод щодо міжнародної охорони найменувань місця походження товарів. На жаль, в Україні на підставі закону такий об’єкт охороняється тільки з 1999 р. Україна ще не підписала найвагоміші міжнародні договори про охорону цього об’єкта, а саме Мадридську угоду про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів та Лісабонську угоду про охорону найменувань місць походження та їх міжнародної реєстрації.

Позначення товару найменуванням місця його походження, що належно охороняється, застерігає зловмисника від недобросовісних дій щодо його використання чи підробки товару. Так, стаття 20 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» за вчинення дій, визнаних як недобросовісна конкуренція, передбачає накладання штрафів, а також адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Таким чином, найменування місця походження товару здійснює охоронну функцію в досить широкому спектрі. Воно охороняє майнові і особисті немайнові права законного користувача від неправомірних посягань, захищає від недобросовісної конкуренції, охороняє товари від підробки, а споживачів — від фальсифікованих товарів.

Якісна (гарантійна) функція найменування місця походження товару проявляється в тому, що наявність даного позначення на товарі гарантує його особливі властивості, тобто є умовою його правової охорони.

Виробник-підприємець прагне позначити свій товар найменуванням з метою його подальшого просування на ринку та забезпечення його виділення завдяки особливим властивостям серед маси однорідних товарів. Коли виробник позначає товар найменуванням місця походження товару, то бере на себе відповідальність за наявність у товарі особливих властивостей та певної якості. А для того щоб витримати жорстку конкуренцію в сучасних ринкових умовах, виробник повинен гарантувати споживачеві, що його товар відповідає тим властивостям, які товар має внаслідок його походження із даної місцевості. Ідеальним є випадок, коли найменуванням місця походження товару позначаються саме товари з особливими властивостями та якостями, принаймні такою є мета найменування місця позначення товару. Хоча на практиці досить часто все відбувається зовсім не так.
Виробник, підприємець, продавець повинні завжди дбати про престиж свого товару, підтримуючи його особливі властивості, які є наслідком походження із конкретної місцевості — в разі, коли товар позначено найменуванням місця його походження.

Психологічна функція найменування місця походження товару зумовлюється ефективністю самого позначення, але, головним чином, самої продукції, що позначається таким найменуванням. Вона тісно пов’язана з рекламною та якісною (гарантійною) функціями і полягає в тому, що відоме найменування місця походження товару внаслідок особливих властивостей товару переконує споживачів у тому, що даний товар є саме тим, що походить із певної місцевості, і саме за цих умов споживачі в ньому зацікавлені. Наприклад, пиво «Мюнхенське», «Пильз», «Мерцен», «Бобір»; вино Ркацітелі, Сапераві, Цінандалі, Гурджаані, Кіндзмараулі; сир Рокфор, Рікота, Едамський, Емментальський, Фета, Лімбурзький, Гауда тощо.

Безумовно, найменування місця походження товару має бути належним чином оформлене (зареєстроване) і позначати товар з певними властивостями.

Стимулююча функція найменування місця походження товару також належить до важливих і тісно пов’язана з іншими функціями, зокрема з якісною (гарантійною). Одним із основних завдань найменування місця походження товару є здатність привернути увагу споживачів до товару, позначеного таким найменуванням, що досягається внаслідок високої якості товару та її відповідності умовам місця походження товару, географічному та людському фактору тощо. Найменування місця походження товару здатне забезпечувати високий попит на товар, саме тому виробник повинен підтримувати належну якість товару, пов’язану з його місцем походження та умовами виробництва. В цьому і полягає стимулююча функція найменування місця походження товару. Інакше кажучи, найменування місця походження товару постійно змушує піклуватися про особливу якість товару. В разі зниження рівня якості товар поступово втрачає свою репутацію та попит на нього, а, отже, й прибуток. Тому виробники, які маркують свої товари найменуваннями місця походження товару, повинні постійно дбати про збереження його специфічних властивостей та особливих якостей.

Адже виробник, маркуючи товар найменуванням місця походження, тим самим зазначає достовірне місце його походження, гарантує наявність в товарі особливих властивостей, завдяки яким виділяє товар з маси однорідних. Споживачі передусім прагнуть придбати той товар, у високій якості якого вони вже впевнилися і мають впевненість щодо місця його походження. Природно, що вони купують товари, які позитивно зарекомендували себе, і знаходять такий товар саме за допомогою найменування місця походження товару. Таким чином, відомість, популярність, авторитет найменування місця походження товару у споживачів виступає показником особливої якості продукції, тим самим стимулюючи її виробництво.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку суспільства найменування місця походження товару як об’єкт промислової власності виконує певні основні функції для розвитку виробництва товару з особливими властивостями та його просування на ринку: розпізнавальну, інформативну, рекламну, охоронну (захисну), якісну (гарантійну), психологічну, стимулюючу тощо.
Зазначені функції найменування місця походження товару як правового феномена є основою для реалізації його економічних функцій, що обумовлюють своєрідність даного об’єкта серед інших об’єктів майнових і немайнових прав.

Виходячи з особливостей об’єкта, можна виділити також культурно-виховну (естетичну) функцію, яка полягає в позначенні товару, специфічні властивості якого виключно або головним чином визначаються людськими факторами.

джерело: «Інтелектуальна власність», №7, 2003
корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100