На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У США «індустрія копірайту» створює 5% ВВП, а інтелектуальна власність є головною статтею експорту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1716

 

ПОРЯДОК
сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав
на об’єкти інтелектуальної власності
(набрав чинності з 5 лютого 2005 року, роз’яснення)


1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.

2. Фізичні особи, що постійно проживають в державах, в яких валовий національний дохід на душу населення становить менше ніж 3 тис. доларів США на рік (за останніми даними, оприлюдненими Світовим банком), та юридичні особи з місцезнаходженням у цих державах сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 3 додатка до цього Порядку.

Інші особи сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 4 додатка до цього Порядку.

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у національній валюті України, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору.

У разі сплати збору кількома особами кожна з них вносить частину розміру, встановленого для неї згідно з графою 3 або графою 4 додатка до цього Порядку, пропорційно її частці у складі платників збору.

До суми збору не включається вартість послуг, пов’язаних з його сплатою.

(Із змінами, внесеними згідно із постановою КМУ від 18 серпня 2005 р. N 754).

3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на ці об’єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 50 відсотків установленого розміру.
У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку.
У разі подальшого протягом п’яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку.

4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого МОН закладу експертизи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі — заклад експертизи).
Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи публікуються в офіційному бюлетені МОН та в газеті «Урядовий кур’єр».
Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому МОН порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:
ім’я (найменування) платника збору;
слово «збір»;
призначення збору;
вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з графою 1 додатка до цього Порядку;
сума збору у розмірі, встановленому згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку;
номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, — порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
у разі коли збір сплачено від імені нерезидента, — код його країни.
Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим цим пунктом.
Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа.

6. Датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження відповідної заявки на об’єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо (далі — заява) до закладу експертизи датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона надійшла:
а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.
У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку.

7. Сплачений збір підлягає поверненню:
1) повністю у разі:
сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом 6 цього Порядку;
визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає розглядові;
сплати збору після закінчення встановленого законом строку;
задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково;
2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж передбачено цим Порядком;
3) в інших випадках, установлених законодавством.
У разі припинення з вини платника збору передбачених законом дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Збір повертається за умови подання до закладу експертизи відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням відшкодування витрат закладу експертизи, пов’язаних з його поверненням. Повернення збору за подання заперечення до Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу експертизи на його повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення іншої дії, пов’язаної з охороною прав на об’єкт інтелектуальної власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування зазначених коштів.

8. Перевірку документів про сплату зборів на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює заклад експертизи.

9. Пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.

10. Роз’яснення з питань застосування цього Порядку надаються МОН.


Додаток до Порядку

РОЗМІРИ
зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

--------------------------------------------------------------------------------------------
Код збору | Вид збору | Розмір збору | гривень | євро
--------------------------------------------------------------------------------------------


Збори за дії, пов’язані з охороною прав на винахід і корисну модель

10100 За подання заявки (міжнародної заявки) 25 120
на винахід (корисну модель), формула
якого містить не більш як п’ятнадцять
пунктів

додатково за кожний пункт понад 5 10
п’ятнадцять

10101 разом з її електронним примірником на 90 відсотків
дискеті розміру,
встановленого
згідно з кодом
10100

Примітка. Формулою винаходу (корисної
моделі) міжнародної заявки вважається
формула в її кінцевій редакції, що
прийнята Міжнародним бюро Всесвітньої
організації інтелектуальної власності
та відображена у перекладі цієї заявки
українською мовою

10200 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
збору за подання заявки (міжнародної
заявки) на винахід (корисну модель) на
кожний повний чи неповний місяць

10300 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження перекладу
міжнародної заявки на винахід (корисну
модель) українською мовою на кожний
повний чи неповний місяць

10400 За подання клопотання про поновлення 70 80
дії міжнародної заявки в Україні

10500 За продовження на два місяці строку 10 50
права на пріоритет попередньої заявки
на винахід (корисну модель)

10600 За продовження на два місяці строку 10 50
подання заяви про пріоритет попередньої
заявки на винахід (корисну модель)

10700 За продовження на два місяці строку 10 50
подання копії попередньої заявки на
винахід (корисну модель)

10800 За продовження строку надходження 5 25
перекладу попередньої заявки на
винахід (корисну модель) українською
мовою на кожний повний чи неповний
місяць

10900 За подання заяви про виправлення 25 120
помилки в заявці на винахід (корисну
модель), що не є очевидною чи технічною

за кожний додатковий пункт формули 5 10
винаходу (корисної моделі), якщо
внаслідок подання цієї заяви
збільшується кількість пунктів

за кожний додатковий незалежний пункт 150 370
формули винаходу, якщо внаслідок
подання цієї заяви після подання заяви
про проведення кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід
збільшується кількість таких пунктів

11000 За подання заявником заяви про внесення
до заявки на винахід (корисну модель)
зміни, що виникла через залежні від
нього обставини:

11001 свого імені (найменування) 50 60

11002 своєї адреси 50 60

11003 адреси для листування 50 -

11004 імені свого представника 50 60

11005 адреси свого представника 50 -

додатково за зазначення в цій заяві 20 відсотків
такої самої зміни до кожної заявки на розміру,
винахід (корисну модель) понад одну встановленого
згідно з кодами
11001-11005

11100 За подання заяви про внесення до заявки 70 80
на винахід (корисну модель) змін,
пов’язаних із зміною особи заявника, що
виникли через залежні від подавця заяви
обставини

11200 За подання клопотання про продовження 5 25
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на винахід (корисну модель) на
вимогу закладу експертизи на кожний
повний чи неповний місяць

11300 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на винахід (корисну модель) на
вимогу закладу експертизи за кожний
повний чи неповний місяць між днем
закінчення цього строку та днем подання
клопотання

11400 За подання клопотання про публікацію 10 50
відомостей про заявку на видачу патенту
на винахід раніше 18 місяців від дати
подання цієї заявки

11500 За ознайомлення з матеріалами заявки на 50 60
винахід (корисну модель) після
публікації відомостей про цю заявку чи
про видачу патенту

11600 За проведення кваліфікаційної 200 495
експертизи заявки на винахід, формула
якого має один незалежний пункт

додатково за кожний незалежний пункт 150 370
формули винаходу понад один

11601 За проведення кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід:

до якої додано звіт про міжнародний 70 відсотків
пошук або пошук міжнародного типу, розміру,
складений російською чи англійською встановленого
мовою Міжнародним пошуковим органом згідно з кодом
згідно з Договором про патентну 11600
кооперацію, чи звіт про європейський
пошук, складений англійською мовою, та
його переклад українською мовою, якщо
звіт складений іншою мовою

до якої додано звіт про інформаційний 50 відсотків
пошук, складений закладом експертизи розміру,
не раніше ніж за місяць до дати подання встановленого
цієї заявки згідно з кодом
11600

Примітка. Ця позиція (за кодом 11601)
поширюється лише на незалежні пункти
формули винаходу, щодо яких складено
відповідний звіт про пошук

11700 За подання клопотання про продовження 20 25
строку подання заяви про проведення
кваліфікаційної експертизи заявки на
винахід та документа про сплату збору
за проведення цієї експертизи на кожний
повний чи неповний місяць

11800 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку подання заяви про проведення
кваліфікаційної експертизи заявки на
винахід та документа про сплату збору
за проведення цієї експертизи за кожний
повний чи неповний місяць між днем
закінчення зазначеного строку та днем
подання клопотання

11900 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на винахід (корисну модель) на кожний
повний чи неповний місяць

12000 За подання клопотання про поновлення 40 50
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на винахід (корисну модель) за кожний
повний чи неповний місяць між днем
закінчення зазначеного строку та днем
подання клопотання

12100 За подання заяви про перетворення 40 50
заявки на видачу деклараційного патенту
на винахід (корисну модель) на заявку
на видачу патенту на винахід або про
перетворення заявки на видачу патенту
на заявку на видачу деклараційного
патенту на корисну модель

Примітка. Подання цієї заяви не впливає
на обов’язок у разі необхідності
сплатити збір за кодом 11600

12200 За подання до Апеляційної палати 50 250
заперечення проти рішення за заявкою на
винахід (корисну модель)

12300 За подання клопотання про продовження 5 25
строку розгляду Апеляційною палатою
заперечення проти рішення за заявкою на
винахід (корисну модель) на кожний
повний чи неповний місяць

12400 За публікації про видачу патенту 30 35
(деклараційного патенту) на винахід чи
деклараційного патенту на корисну
модель

додатково за кожний аркуш понад 15 2 2
належно оформлених аркушів опису,
креслень, формули винаходу (корисної
моделі) і реферату (сумарно),
що містяться у заявці

12500 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
державного мита за видачу патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи
деклараційного патенту на корисну
модель на кожний повний чи неповний
місяць

12600 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
збору за публікації про видачу патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи
деклараційного патенту на корисну
модель на кожний повний чи неповний
місяць

12700 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надходження документа про сплату
державного мита за видачу патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи
деклараційного патенту на корисну
модель за кожний повний чи неповний
місяць між днем закінчення зазначеного
строку та днем подання клопотання

12800 За подання клопотання про поновлення 40 50
строку надходження документа про сплату
збору за публікації про видачу патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи
деклараційного патенту на корисну
модель за кожний повний чи неповний
місяць між днем закінчення зазначеного
строку та днем подання клопотання

12900 За подання клопотання про надання 70 80
виписки з відповідного реєстру щодо
відомостей про певний патент
(деклараційний патент) на винахід чи
деклараційний патент на корисну модель

13000 За внесення до Державного реєстру 50 120
патентів і деклараційних патентів на
винаходи, Державного реєстру
деклараційних патентів на корисні
моделі, Державного реєстру патентів і
деклараційних патентів на секретні
винаходи, Державного реєстру
деклараційних патентів на секретні
корисні моделі змін щодо патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи
деклараційного патенту на корисну
модель за ініціативою власника патенту

13100 За видачу дубліката патенту на винахід 70 80
(корисну модель)

13200 За подання заяви про проведення у розмірі,
кваліфікаційної експертизи заявки, за встановленому
якою видано деклараційний патент на згідно
винахід, з метою перетворення цього з кодом 11600
патенту в патент на винахід

13300 За опублікування відомостей про видачу 40 50
ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі) чи будь-якої
кількості винаходів (корисних моделей),
зазначених у патенті

13400 За опублікування змін до опублікованих 40 50
відомостей про видачу ліцензії на
використання винаходу (корисної моделі)
чи будь-якої кількості винаходів
(корисних моделей), зазначених у
патенті

13500 За опублікування відомостей про 70 80
передачу права власності на винахід
(корисну модель) чи будь-якої кількості
винаходів (корисних моделей),
зазначених у патенті

13600 За подання клопотання про проведення у розмірі,
експертизи запатентованого винаходу на встановленому
відповідність умовам згідно
патентоспроможності з метою визнання з кодом 11600
деклараційного патенту недійсним

13700 За подання клопотання про проведення 140 165
експертизи запатентованої корисної
моделі на відповідність умовам
патентоспроможності з метою визнання
деклараційного патенту недійсним

13800 Річний збір за підтримання чинності
патенту (деклараційного патенту) на
винахід за кожний рік дії патенту
починаючи від дати подання заявки:

13801 перший 15 50

13802 другий 15 50

13803 третій 20 60

13804 четвертий 20 60

13805 п’ятий 20 60

13806 шостий 35 120

13807 сьомий 35 120

13808 восьмий 35 120

13809 дев’ятий 65 310

13810 десятий 65 310

13811 одинадцятий 65 310

13812 дванадцятий 65 310

13813 тринадцятий 65 310

13814 чотирнадцятий 65 310

13815 п’ятнадцятий 110 550

13816 шістнадцятий 110 550

13817 сімнадцятий 110 550

13818 вісімнадцятий 110 550

13819 дев’ятнадцятий 110 550

13820 двадцятий 110 550

13821 двадцять перший 110 550

13822 двадцять другий 110 550

13823 двадцять третій 110 550

13824 двадцять четвертий 110 550

13825 двадцять п’ятий 110 550

Примітки: 1. Цей збір у разі подання 50 відсотків
для офіційної публікації заяви про розміру,
готовність надання будь-якій особі встановленого
дозволу на використання запатентованого згідно
винаходу з кодами
13801-13825

2. Цей збір у разі його сплати протягом 150 відсотків
дванадцяти місяців після закінчення розміру,
встановленого законом строку встановленого
згідно
з кодами
13801-13825

13900 Річний збір за підтримання чинності
деклараційного патенту на корисну
модель за кожний рік дії патенту
починаючи від дати подання заявки:

13901 перший 20 25

13902 другий 20 25

13903 третій 30 50

13904 четвертий 30 50

13905 п’ятий 40 100

13906 шостий 40 100

13907 сьомий 50 150

13908 восьмий 50 150

13909 дев’ятий 60 185

13910 десятий 60 185

Примітки: 1. Цей збір у разі подання 50 відсотків
для офіційної публікації заяви про розміру,
готовність надання будь-якій особі встановленого
дозволу на використання корисної моделі згідно з кодами
13901-13910

2. Цей збір у разі сплати його протягом 150 відсотків
дванадцяти місяців після закінчення розміру,
встановленого законом строку встановленого
згідно з кодами
13901-13910

14000 За подання клопотання про продовження 20 25
строку дії патенту на винахід, об’єктом
якого є лікарський засіб, засіб захисту
тварин, засіб захисту рослин тощо,
використання якого потребує дозволу
відповідного компетентного органу

14100 За подання клопотання про надіслання 40 -
повідомлення щодо можливості
патентування винаходу (корисної моделі)
в іноземних державах раніше зазначеного
у законі строку

14200 За пересилання міжнародної заявки 255 185
згідно з правилом 14 Інструкції до
Договору про патентну кооперацію
[895_001]

14300 За підготовку і пересилання 85 60
пріоритетного документа обсягом
не більше 30 аркушів згідно з правилом
17.1 (b) Інструкції до Договору про
патентну кооперацію [895_001]

додатково за кожний аркуш починаючи з 2 0,6
тридцять першого

14400 За подання клопотання про видачу 25 120
патенту України на винахід, що
охороняється авторським свідоцтвом СРСР
на винахід

14500 За видачу свідоцтва представника у 170 -
справах інтелектуальної власності


Збори за дії, пов’язані з охороною прав на промисловий зразок

20100 За подання заявки на промисловий 25 120
зразок, яка містить один варіант зразка

додатково за кожний варіант:

з другого по десятий включно 5 15

понад десятий 10 50

20101 разом з її електронним примірником на 90 відсотків
дискеті розміру,
встановленого
згідно з кодом
20100

20200 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
збору за подання заявки на промисловий
зразок на кожний повний чи неповний
місяць

20300 За подання заяви про виправлення в 25 120
заявці на промисловий зразок помилки,
що не є очевидною чи технічною

20400 За подання заявником заяви про внесення
до заявки на промисловий зразок зміни,
що виникла через залежні від нього
обставини:

20401 свого імені (найменування) 50 60

20402 своєї адреси 50 60

20403 адреси для листування 50 -

20404 імені свого представника 50 60

20405 адреси свого представника 50 -

додатково за зазначення в цій заяві 20 відсотків
такої самої зміни до кожної заявки розміру,
понад одну встановленого
згідно з кодами
20401-20405

20500 За подання заяви про внесення до заявки 70 80
на промисловий зразок змін, пов’язаних
із зміною особи заявника, що виникли
через залежні від подавця заяви
обставини

20600 За подання клопотання про продовження 5 25
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на промисловий зразок на кожний
повний чи неповний місяць на вимогу
закладу експертизи

20700 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на промисловий зразок на вимогу
закладу експертизи за кожний повний чи
неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

20800 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на промисловий зразок на кожний повний
чи неповний місяць

20900 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на промисловий зразок за кожний повний
чи неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

21000 За публікацію про видачу патенту на 20 25
промисловий зразок, за кожний вид
промислового зразка за варіантами,
зазначеними у рішенні про видачу
патенту у чорно-білому зображенні

додатково за публікацію у кольоровому 15 15
зображенні

21100 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
державного мита за видачу патенту на
промисловий зразок на кожний повний чи
неповний місяць

21200 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
збору за публікацію про видачу патенту
на промисловий зразок на кожний повний
чи неповний місяць

21300 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надходження документа про сплату
державного мита за видачу патенту на
промисловий зразок за кожний повний
чи неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

21400 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надходження документа про сплату
збору за публікацію про видачу патенту
на промисловий зразок за кожний повний
чи неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

21500 За ознайомлення з матеріалами заявки на 50 60
промисловий зразок

21600 За подання клопотання про надання 70 80
виписки з Державного реєстру патентів
на промислові зразки щодо відомостей
про патент на промисловий зразок

21700 За внесення до Державного реєстру 50 120
патентів на промислові зразки змін щодо
патенту на промисловий зразок за
ініціативою власника патенту

21800 За видачу дубліката патенту на 70 80
промисловий зразок

21900 За подання до Апеляційної палати 50 250
заперечення проти рішення за заявкою
на промисловий зразок

22000 За подання клопотання про продовження 5 25
строку розгляду Апеляційною палатою
заперечення проти рішення за заявкою на
промисловий зразок на кожний повний чи
неповний місяць

22100 Річний збір за підтримання чинності
патенту на промисловий зразок за кожний
рік дії патенту від дати подання
заявки:

22101 перший 15 15

22102 другий 15 15

22103 третій 20 25

22104 четвертий 20 25

22105 п’ятий 25 50

22106 шостий 30 100

22107 сьомий 40 150

22108 восьмий 55 200

22109 дев’ятий 55 200

22110 десятий 60 250

22111 одинадцятий 50 250

22112 дванадцятий 50 250

22113 тринадцятий 100 495

22114 чотирнадцятий 100 495

22115 п’ятнадцятий 100 495

Примітки: 1. Цей збір у разі подання 50 відсотків
для офіційної публікації заяви про розміру,
готовність надання будь-якій особі встановленого
дозволу на використання запатентованого згідно з кодами
промислового зразка 22101-22115

2. Цей збір у разі сплати його протягом 150 відсотків
шести місяців після встановленого розміру,
законом строку встановленого
згідно з кодами
22101-22115

22200 За опублікування відомостей про видачу 40 50
ліцензії на використання промислового
зразка

22300 За опублікування відомостей про 70 80
передачу права власності на промисловий
зразок

22400 За опублікування змін до опублікованих 40 50
відомостей про видачу ліцензії на
використання промислового зразка

22500 За подання клопотання про видачу 25 120
патенту України на промисловий зразок,
що охороняється свідоцтвом СРСР на
промисловий зразок

 

Збори за дії, пов’язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС)

30100 За подання заявки на реєстрацію 25 120
топографії ІМС

30101 разом з її електронним примірником на 90 відсотків
дискеті розміру,
встановленого
згідно з кодом
30100

30200 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
збору за подання заявки на реєстрацію
топографії ІМС на кожний повний чи
неповний місяць

30300 За подання заяви про виправлення в 25 120
заявці на реєстрацію топографії ІМС
помилки, що не є очевидною чи технічною

30400 За подання заявником заяви про внесення
до заявки на реєстрацію топографії ІМС
зміни, що виникла через залежні від
нього обставини:

30401 свого імені (найменування) 50 60

30402 своєї адреси 50 60

30403 адреси для листування 50 -

30404 імені свого представника 50 60

30405 адреси свого представника 50 -

додатково за зазначення в цій заяві 20 відсотків
такої самої зміни до кожної заявки розміру,
понад одну встановленого
згідно з кодами
30401-30405

30500 За подання заяви про внесення до заявки 70 80
на реєстрацію топографії ІМС змін,
пов’язаних із зміною особи заявника,
що виникли через залежні від подавця
заяви обставини

30600 За подання клопотання про продовження 5 25
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на реєстрацію топографії ІМС на
вимогу закладу експертизи на кожний
повний чи неповний місяць

30700 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на реєстрацію топографії ІМС на
вимогу закладу експертизи за кожний
повний чи неповний місяць між днем
закінчення зазначеного строку та днем
подання клопотання

30800 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на реєстрацію топографії ІМС на кожний
повний чи неповний місяць

30900 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на реєстрацію топографії ІМС за кожний
повний чи неповний місяць між днем
закінчення зазначеного строку та днем
подання клопотання

31000 За публікацію про реєстрацію топографії 30 35
ІМС

додатково за кожний аркуш понад 2 2
п’ятнадцять належно оформленої заявки

31100 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
державного мита за реєстрацію
топографії ІМС на кожний повний чи
неповний місяць

31200 За подання клопотання про продовження 5 25
строку надходження документа про сплату
збору за публікацію про реєстрацію
топографії ІМС на кожний повний чи
неповний місяць

31300 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надходження документа про сплату
державного мита за реєстрацію
топографії ІМС за кожний повний чи
неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

31400 За подання клопотання про поновлення 10 50
строку надходження документа про сплату
збору за публікацію про реєстрацію
топографії ІМС за кожний повний чи
неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

31600 За внесення до Державного реєстру 50 120
топографій ІМС змін щодо реєстрації
топографії ІМС за ініціативою власника
свідоцтв

31700 За ознайомлення з матеріалами заявки на 50 60
реєстрацію топографії ІМС

31800 За видачу дубліката свідоцтва на 70 80
топографію ІМС

31900 За подання до Апеляційної палати 50 250
заперечення проти рішення за заявкою на
реєстрацію топографії ІМС

32000 За подання клопотання про продовження 5 25
строку розгляду Апеляційною палатою
заперечення проти рішення за заявкою на
реєстрацію топографії ІМС на кожний
повний чи неповний місяць

32100 За опублікування відомостей про видачу 40 50
ліцензії на використання топографії ІМС

32200 За опублікування відомостей про 70 80
передачу права власності на топографію
ІМС

32300 За опублікування змін до опублікованих 40 50
відомостей про видачу ліцензії на
використання топографії ІМС

 

Збори за дії, пов’язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі — знак)

40100 За подання заявки на знак одним 600 250
заявником

додатково за кожний клас Міжнародної 300 120
класифікації товарів і послуг
(далі — клас) понад один, номер якого
зазначено у заявці

додатково за подання в заявці 200 80
кольорового зображення знака

додатково за кожний клас, номер якого 300 120
наведено у повідомленні закладу
експертизи понад кількість класів,
номери яких зазначено у заявці

додатково за включення до знака 2000 820
позначення, що відображує назву держави
«Україна»

40200 За подання заявки на знак кількома 130 відсотків
заявниками розміру,
встановленого
згідно з кодом
40100

40300 За подання виділеної заявки на знак 600 250

40400 За подання заявки на знак разом з 90 відсотків
електронним примірником її змісту на розміру,
дискеті встановленого
згідно з кодами
40100, 40200 чи
40300

40500 За подання заявки на знак, до якої 80 відсотків
додано звіт про інформаційний пошук, розміру,
складений закладом експертизи не раніше встановленого
ніж за місяць до дати подання цієї згідно з кодами
заявки 40100 чи 40200

Примітка. Цей пункт поширюється лише на
товари і послуги, щодо яких складено
зазначений звіт

40600 За подання клопотання про продовження 60 25
строку надходження документа про сплату
збору за подання заявки на знак на
кожний повний чи неповний місяць

40700 За ознайомлення з матеріалами заявки на 100 40
знак

40800 За подання заяви про виправлення в 200 80
заявці на знак помилки, що не є
очевидною чи технічною

40900 За подання заявником заяви про внесення
до заявки на знак зміни, що виникла
через залежні від нього обставини:

40901 свого імені (найменування) 50 60

40902 своєї адреси 50 60

40903 адреси для листування 50 -

40904 імені свого представника 50 60

40905 адреси свого представника 50 -

додатково за зазначення в цій заяві 20 відсотків
такої самої зміни до кожної заявки розміру,
понад одну встановленого
згідно з кодами
40901-40905

41000 За подання заяви про внесення до заявки 200 80
на знак змін, пов’язаних із зміною
особи заявника, що виникли через
залежні від подавця заяви обставини

41100 За подання клопотання про продовження 60 25
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на знак на вимогу закладу
експертизи на кожний повний чи неповний
місяць

41200 За подання клопотання про поновлення 120 50
строку подання додаткових матеріалів до
заявки на знак на вимогу закладу
експертизи за кожний повний чи неповний
місяць між днем закінчення зазначеного
строку та днем подання клопотання

41300 За подання заперечення проти заявки на 400 165
знак щодо невідповідності наведеного в
ній позначення умовам надання правової
охорони

41400 За подання клопотання про продовження 60 25
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на знак на кожний повний чи неповний
місяць

41500 За подання клопотання про поновлення 120 50
строку надання відповіді на попередній
висновок закладу експертизи за заявкою
на знак за кожний повний чи неповний
місяць між днем закінчення зазначеного
строку та днем подання клопотання

41600 За подання заяви про внесення до заявки 200 80
на знак змін, пов’язаних з її поділом

41700 За публікацію про видачу свідоцтва на 60 25
знак для товарів і послуг у
чорно-білому зображенні за кожний клас

додатково за публікацію кольорового 40 15
зображення знака

41800 За подання клопотання про продовження 60 25
строку надходження документа про сплату
державного мита за видачу свідоцтва на
знак для товарів і послуг на кожний
повний чи неповний місяць

41900 За подання клопотання про продовження 60 25
строку надходження документа про сплату
збору за публікацію про видачу
свідоцтва на знак для товарів і послуг
на кожний повний чи неповний місяць

42000 За подання клопотання про поновлення 120 50
строку надходження документа про сплату
державного мита за видачу свідоцтва на
знак для товарів і послуг за кожний
повний чи неповний місяць між днем
закінчення зазначеного строку та днем
подання клопотання

42100 За подання клопотання про поновлення 120 50
строку надходження документа про сплату
збору за публікацію про видачу
свідоцтва на знак для товарів і послуг
за кожний повний чи неповний місяць між
днем закінчення зазначеного строку та
днем подання клопотання

42200 За подання клопотання про надання 200 80
виписки з Державного реєстру свідоцтв
на знаки для товарів і послуг щодо
відомостей про свідоцтво на знак для
товарів і послуг

42300 За внесення до Державного реєстру 300 120
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
змін щодо свідоцтва на знак для товарів
і послуг за ініціативою власника
свідоцтва

42400 За видачу дубліката свідоцтва на знак 200 80
для товарів і послуг

42500 За подання до Апеляційної палати 400 165
заперечення проти рішення за заявкою на
знак

42600 За подання клопотання про продовження 60 25
строку розгляду Апеляційною палатою
заперечення проти рішення за заявкою на
знак на кожний повний чи неповний
місяць

42700 За продовження строку дії свідоцтва на 1200 495
знак для товарів і послуг, власником
якого є одна особа, за один клас

додатково за кожний клас понад один 120 50

42800 За продовження строку дії свідоцтва на 130 відсотків
знак для товарів і послуг, власниками розміру,
якого є кілька осіб встановленого
згідно з кодом
42700

42900 За продовження строку дії свідоцтва на 150 відсотків
знак для товарів і послуг у разі сплати розміру,
цього збору та надходження документа встановленого
про його сплату протягом шести місяців згідно з кодами
після встановленого строку 42700 чи 42800

43000 За опублікування відомостей про видачу 120 50
ліцензії на використання знака

43100 За опублікування відомостей про 200 80
передачу права власності на знак
повністю

43200 За опублікування змін до опублікованих 200 80
відомостей про видачу ліцензії на
використання знака

43300 За подання заявки на міжнародну 600 -
реєстрацію знака

43400 За подання заяви про територіальне 400 -
розширення міжнародної реєстрації знака

43500 За подання заяви про продовження 600 -
міжнародної реєстрації знака

43600 За подання до Апеляційної палати заяви 1500 620
про визнання знака добре відомим в
Україні

 

Збори за дії, пов’язані з охороною прав на зазначення походження товару

50100 За подання заявки на реєстрацію 510 185
кваліфікованого зазначення походження
товару та/або права на використання
кваліфікованого зазначення походження
товару

50101 разом з її електронним примірником на 90 відсотків
дискеті розміру,
встановленого
згідно з кодом
50100

50200 За подання заяви про продовження строку 60 25
для відповіді на запит закладу
експертизи щодо надання додаткових
матеріалів на кожний повний чи неповний
місяць

50300 За подання заяви про поновлення строку 120 50
для відповіді на запит закладу
експертизи щодо надання додаткових
матеріалів за кожний повний чи неповний
місяць між днем закінчення зазначеного
строку та днем подання заяви

50400 За ознайомлення з матеріалами заявки на 100 40
реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на
використання кваліфікованого зазначення
походження товару

50500 За подання заперечення проти реєстрації 400 165
заявленої назви місця походження товару
або заявленого географічного зазначення
походження товару та/або права на
використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження
товару

50600 За подання заяви про продовження строку 60 25
для відповіді на заперечення проти
реєстрації заявленої назви місця
походження товару або заявленого
географічного зазначення походження
товару та/або права на використання
зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару на кожний
повний чи неповний місяць

50700 За подання до Апеляційної палати 400 165
заперечення проти рішення за заявкою на
реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на
використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження
товару

50800 За подання клопотання про продовження 60 25
строку розгляду Апеляційною палатою
заперечення проти рішення за заявкою на
реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на
використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження
товару на кожний повний чи неповний
місяць

50900 За внесення до Державного реєстру 300 120
України назв місць походження та
географічних зазначень походження
товарів і прав на використання
зареєстрованих кваліфікованих зазначень
походження товарів змін і уточнень або
виправлення очевидної помилки,
допущеної з вини заявника

51000 За подання клопотання про продовження 60 25
строку сплати державного мита за видачу
свідоцтва про реєстрацію права на
використання кваліфікованого зазначення
походження товару на кожний повний чи
неповний місяць

51100 За подання клопотання про поновлення 120 50
строку сплати державного мита за видачу
свідоцтва про реєстрацію права на
використання кваліфікованого зазначення
походження товару за кожний повний чи
неповний місяць між днем закінчення
зазначеного строку та днем подання
клопотання

51200 За видачу дубліката свідоцтва про 200 80
реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження
товару

51300 За продовження строку дії свідоцтва про 360 620
реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження
товару

51400 За продовження строку дії свідоцтва 150 відсотків
про реєстрацію права на використання розміру,
кваліфікованого зазначення походження встановленого
товару у разі подання відповідної згідно з кодом
заявки протягом шести місяців після 51300
закінчення строку дії свідоцтва


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100