На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У наступних світових війнах буде розвертатися боротьба за інтелектуальну власність, а не за нафту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Методичний посібник для підприємств швейного кластеру по питаннях захисту промислової власності в ринкових умовах

2003-02-14
Ярослав Ващук, патентний повірений, член Керуючого Комітету Асоціації “Поділля Перший”

ПОГОДЖЕНО

на засіданні Керуючого Комітету Асоціації “Поділля Перший”

1. Необхідність правової охорони об’єктів промислової власності (ОПВ).

Правова охорона ОПВ здійснюється на основі патентного права, яке забезпечує власнику монопольні права на конкретне технічне рішення чи засіб індивідуалізації товару (суб’єкта). При цьому він може притягти порушника прав до відповідальності, пред’явити йому позов у вигляді грошової компенсації шкоди, зажадати від судових органів накладення арешту, а потім і конфіскації контрафактного товару. Великий досвід зарубіжних фірм підтверджує серйозність наслідків, які при цьому виникають. Нині значне число підприємців і керівників недооцінюють переваги патентної системи, продовжуючи підходити до цієї принципіально нової для України форми правової охорони з позицій специфічної системи авторського права, що існувала довгий час в СРСР. Наслідком цього є нерозуміння тих прав, які дає володіння патентом (виключним правом), надзвичайно вузький обсяг правової охорони, яку він забезпечує, часте розкриття ноу-хау через його публікацію. Український патент (свідоцтво) діє тільки в Україні, а в усіх інших країнах, які знаходяться поза її територією, дане науково-технічне рішення чи засіб індивідуалізації товару (суб’єкта) може вільно і безборонно використовуватись іншими особами.

2. Характеристика i аналiз ОПВ, що мають мiсце в процесі виробництва продукцiї підприємств швейного кластеру.

2.1. Торгова марка (зображувальний товарний знак, знак обслуговування, емблема) — зображення, що символiзує в загальному продукцiю, мiсце розташування підпиємства, вiзуально добре запам’ятовується та iн. Як правило, відмічають три основних функції товарного знака: індивідуалізація товару та його виробника, рекламна та правова. Реєстрацiя i захист здiйснюється як знака для товарiв i послуг вiдповiдно до закону України /5.4/. Знаки для товарів і послуг — це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Для того щоб позначення було визнане знаком для товарів і послуг, його слід заявити до Держпатенту України в установленому порядку. Свiдоцтво пiдтвержує виключне право власностi пiдприємства на дане зображення, тобто надає право необмежено його використовувати i забороняти чи дозволяти це робити iншим суб’єктам. Свiдоцтво дiйсне 10 років з дати подачі заявки на реєстрацію з можливiстю продовження його дiї щоразу на 10 рокiв. Знак може реєструватися як колективний. Рядом з зображенням знака проставляється мiжнародне позначення про державну реєстрацiю i наявнiсть виключних прав на знак — латинська лiтера «R» у колi. Приклади: Дунаєвецька суконна фабрика (свідоцтво №1039, бюл.№2, 1993), Хмельницька швейна фабрика “Спецодяг” (заявка №97093050), Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство (свідоцтво №9635, бюл.№2, 1998), ПМП “Демант” (свідоцтво №10295, бюл.№4, 1998).

2.2. Логотип пiдприємства (словесний товарний знак, слоган). Товарний знак такого типу вiдповiдно до Закону України /5.4/ повинен вiдповiдати слiдуючим умовам: це слово натуральної мови (української чи iноземної) чи слово штучне, звичайного шрифтового виконання чи специфiчного (оригiнального) шрифтового виконання, пов’язане з фiрмовою назвою. Логотип повинен володiти: вiдрiзняльними властивостями, iнформативнiстю, лаконiчнiстю, дешифруємiстю, естетичнiстю, асоцiативнiстю, зручновимовлюванiстю, новизною. Захист логотипу здiйснюється шляхом його реєстрацiї i одержання свiдоцтва в Держпатентi. Свiдоцтво дiє на протязi 10 рокiв з можливiстью продовження щоразу на 10 рокiв. Витрати на реєстрацiю (патентне мито) в більшості випадків складають суму 340-600 грн. (в залежності від кількості видів товарів і послуг, на які реєструється знак). Процес реєстрацiї Держпатентом на сьогоднi триває бiльше одного року, але «права, що випливають iз свiдоцтва, дiють вiд дати подання заявки за умови сплати вiдповiдного збору» /ст.16, 5.4/. Відповідно до “Міжнародної Паризької конвенцiї з питань охорони промислової власностi» власник має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування у вигляді знака «™», яке вказує на те, що цей знак реєструється в Патентному відомстві Україні. Приклади: “Горинь”(свідоцтво №13548 Славутського швейного підприємства, бюл.№6, 1999), “Кантрі” (заявка №93115950 Хмельницької фірм “Кантрі”).

2.3. Комбiнований знак — поєднання логотипа i зображувального знака. Реєстрацiя такого знака можлива при наявностi композицiйного i сюжетного зв’язку мiж логотипом i зображенням. Права на даний знак надаються свiдоцтвом, виданим Держпатентом, на умовах описаних вище. Приклади: “Кондфіл” (заявка №98104215 Хмельницької кондитерської фабрики), “Адамс” (свідоцтво №16722 ВАТ “Адамс”).

2.4. Назви товарних груп (назви окремих видiв товарiв, етикетки з оригінальною назвою). Захист власних назв товарiв може здiйснюваться як товарних знакiв вiдповiдно до Закону України /5.4/, при цьому захищаються безпосередньо назви, тобто слова. Оригiнальне композиційне художне виконання назви може захищатися як промисловий зразок вiдповiдно до Закону України /5.2/. Приклад: 69 назв продукції Хмельницької кондитерської фабрики, етикетка на мінеральну воду “Хмельницькголовпостач” (заявка №98072900).

2.5. Форма коробок для упакування продукцiї. Захист цого виду ОПВ здiйснюється шляхом одержання патентiв на промисловi зразки (промисловi зразки — форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнiшнiй вигляд промислового виробу i прзначенi для задоволення естетичних та ергономiчних потреб, якщо вiн новий i промислово придатний). Термiн дiї патента 10 рокiв, витрати на патентування складають бiля 200 грн. При винесеннi рiшення про видачу патента враховується оригiнальнiсть форми, розфарбування, поєднання кольорiв. Патентом захищається композицiя, а не слова чи надписи.

2.6. Форма, фасон, малюнок чи розфарбування виробу (продукцiї). Захист зовнішнього вигляду промислового виробу, що призначений для задоволення естетичних та ергономічних потреб, здiйснюється шляхом одержання патента на промисловий зразок. Приклади: “Пальто жіноче” патенти №№2126, 2127, …, 2134 патентовласник Хутрофірма “Тисмениця” (бюл. №4, 1998); “Жакет жіночий” патент №2828 (бюл. №4, 1999) патентовласник Держакадемія легпрому; Туфлі кімнатні типу “бабуші”(заяква № 2000110976 ПМП “Схід”).

2.7. Листок рекламний (рекламний аркуш). Художнє в певному стилi оформлення оригiнального змiсту рекламного тексту. Захист здiйснюється шляхом одержання патента на промисловий зразок.

2.8. Технологiя виготовлення продукцiї. Патентний захист цього виду ОПВ здiйснюється пiсля їх квалiфiкацiї як винаходи (винахід — продукт або спосiб, якщо вiн новий, має винахiдницький рiвень i є промислово придатним) вiдповiдно до Закону України /5.1/. Патенти видаються двох видiв: деклараційний — термiном на 6 рокiв i оплатою патентного мита в розмiрi 42,5грн по явочнiй процедурi (експертиза проводиться лише на локальну новизну); «повний» патент — термiном на 20 рокiв i витратами на патентування та пiдтримання чиностi патента до 500грн по процедурi проведення кваліфікаційної експертизи. Перший вид патенту можна отримати на протязi 6-8 місяців, другий – за 2-3 роки. Захист технологiї виготовлення продукцiї патентами доцiльний у випадках, коли є можливiсть проконтролювати технологiю конкурентiв. Приклади: під рубрикою Міжнародної патентної кваліфікації — А41Н (способи виготовлення одягу в швейному виробництві та при розкріюванні), А41В (окремі частини одягу).

2.9. Конструкцiя обладнання (пристроїв) для виробництва продукцiї. Патентний захист пристроїв здiйснюється як винаходiв чи корисних моделей (корисна модель — конструктивне виконання пристрою, що є новим i промислово придатним) вiдповiдно до Закону України /5.1/. Патенти видаються Дежпатентом України, термiн дiї яких вiд 6 до 20 рокiв. Витрити на патентування та пiдтримання чиностi патента складають вiд 42,5 до 500 грн. Приклади: під рубрикою Міжнародної патентної кваліфікації – D05B (швейні машини), D21G (деталі швейних машин).

2.10. Назва місця походження товару. Назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором. Захист прав здійснюється вiдповiдно до Закону України /5.5/. свідоцтвом, що дiйсне 10 років з дати подачі заявки на реєстрацію з можливiстю продовження його дiї щоразу на 10 рокiв. Приклад: мінеральна вода”Новозбручанська” (заявка №99010002 від санаторію “Збруч”).

2.11. Географічне зазначення походження товару. Назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. Захист прав здійснюється вiдповiдно до Закону України /5.5/. свідоцтвом, що дiйсне 10 років з дати подачі заявки на реєстрацію з можливiстю продовження його дiї щоразу на 10 рокiв. Приклад (умовний): “вологодское кружево”, “грицівські вишиванки”.

2.12. Фiрмова назва. Назва пiдприємства зареєстрованого на мiсцевому (регiональному) рiвнi, що є його вiзитною карточкою i частиною його iмiджу. Проте не кожне обране юридичною особою фірмове найменування підлягає державній реєстрації. Не може бути зареєстрованим найменування юридичної особи (фірми), схоже із вже зареєстрованим настільки, що їх можна переплутати, або якщо воно здатне ввести в оману споживачів. Не підлягає державній реєстрації також найменування (фірма), яке не відображає дійсного характеру і виду діяльності особи та інші істотні елементи фірми (принцип істинності фірми). З цього правила випливає, що фірмове найменування (фірма) юридичної особи має відображатися і в діяльності цієї особи. Право на фірмове найменування (фірму) виникає в юридичної особи з моменту її державної реєстрації і припиняється у разі виключення юридичної особи з Державного реєстру юридичних осіб. В Україні не передбачено загальнодержавного реєстру фірмових назв. Законом /5.10/ передбачена перереєстрація тотожних найменувань. Захист права на фірмову назву необхідно здійснювати через реєстрацію його як товарний знак вiдповiдно до закону України /5.4/.

2.13. Ноу-хау (секрет виробництва) — логiчний висновок, який забезпечує технiчне досягненя i не має при цьому аналога (англ. «знаю як»). Секретом виробництва визнається технічна, організаційна, комерційна та інша інформація, яка сприяє підвищенню ефективності виробництва та іншої доцільної діяльності і не відома третім особам. У силу зазначених факторів цей секрет має комерційну цінність. Комерційна та інші види таємниць, які охороняються спеціальними законодавчими актами, а також авторським або патентним правом, секретом виробництва (ноу-хау) не визнаються. Для одержання правової охорони секрет виробництва (ноу-хау) має відповідати певним умовам: зазначена інформація має справді комерційну цінність; інформація дійсно не відома третім особам; до зазначеної інформації немає вільного доступу третім особам; володілець зазначеної інформації вживає необхідних заходів щодо збереження її конфіденційності. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау) настає лише за наявності зазначених умов. Реєстрація ноу-хау в Україні не передбачена, охорона здійснюється відповідно до закону України /5.3/.

2.14. Рацiоналiзаторська пропозицiя. Пропозицiя нова i корисна для пiдприємства, якому вона подана i передбачає створення або замiну конструкцiї виробiв, технологiї виробництва i застосовуваної технiки або складу матерiалу. Новизна раціоналізаторської пропозиції має бути локальною, тобто вона має бути новою для підприємства, якому вона подана. На новизну раціоналізаторської пропозиції не впливає її використання за ініціативою автора, яке мало місце не раніше трьох місяців до подання заяви. Раціоналізаторська пропозиція має бути корисною для підприємства, якому вона подана. Це означає, що її використання дає змогу підвищити економічну ефективність виробництва або одержати інший позитивний ефект. Закону про раціоналізацію в Україні немає. Нині діє “Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні”, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992р, в якому викладені вимоги до раціоналізаторських пропозицій.

3. Зарубiжне патентування.

Охороні документи, що видаються в Україні на ОПВ (патенти, свідоцтва) діють лише на території країни. При значному об’єму реалiзацiї продукцiї в зарубiжних країнах є доцiльним одержання патентiв цих країн на вiдповiднi ОПВ. Процедура патентного захисту може реалiзовуватися окремо в кожнiй країнi i шляхом подачi мiжнародної заявки /5.6/. Витрати складають по одному об’єкту вiд $300 до $3000.

4. Ліцензія (дозвіл).

Власники патентів і свідоцтв на ОПВ можуть передавати право на ці об’єкти любому суб’єкту на підставі ліцензійних договорів. Ліцензії класифікуються по об’єму прав, що передаються: проста (невиключна), виключна, повна, субліцензія. Договори дійсні при умові їх реєстрації в Держпатенті.

5. Порушення патентних прав.

З цiлью виключення можливостi порушення прав iнших суб’єктiв на ринку i можливих в результатi цього матерiальних збиткiв, необхiдно перед початком використання нової назви продукцiї, технологiї, логотипу, форми чи художнього оформлення продукції та по iншим ОПВ проводити дослiдження на їх патентну чистоту. За порушення патентних прав чинним законодавством передбачені адміністративні заходи (вилучення товару, відшкодування збитків, виплата компенсації, штраф, знищення контрафактного товару), а також цивільна і кримінальна відповідальність.

6. Перелік основних законів та джерел інформації.

6.1. Закон України «Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi», 2000.

6.2. Закон України «Про охорону прав на промисловi зразки», 1993.

6.3. Закон України «Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї»,1996.

6.4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг», 1993.

6.5. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарiв», 1999.

6.6. Подача международной заявки по процедуре РСТ. Держпатент, 1995.

6.7. Методические рекомендации по патентованию изобретений в иностранных государствах. Госпатент, 1995.

6.8. Бюлетенi «Промислова власнiсть». Держпатент, з 1993 року.

6.9. Тимчасове положення про правову охорону об’єктiв промислової власностi та рацiоналiзаторських пропозицiй в Українi. Затв. Указом Президента України вiд 18.09.92 №479.

6.10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” щодо найменування суб’єкта підприємницької діяльності, з 04.08.2001.

7. Консультації по питаннях правового захисту ОПВ.

Адреса патентного повіреного: м.Хмельницький, вул.Театральна, 12 (будинок податкової інспекції), 11-й пов., офіс 1101, тел.720-949, моб. (067)678-08-49.

© Ярослав Ващук, 2002

джерело: Сайт «ВЯПат» http://patent.km.ua
корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100